Ochrona powierzchni ziemi Część 1)

Część 1) Przedsięwzięcia wskazane przez GIOŚ – „bomby ekologiczne”

Cel działania:

Ograniczenie negatywnego oddziaływania na środowisko poprzez rekultywację terenów zdegradowanych, w tym zamykanych składowisk.

Nabór wniosków:

Nabór wniosków odbywa się w trybie ciągłym.

Forma dofinansowania:

Dotacja
Pożyczka

Typ beneficjentów:

1) jednostki samorządu terytorialnego i ich związki, w tym jednostki samorządu terytorialnego realizujące przedsięwzięcia w formie wykonania zastępczego;
2) podmioty publiczne działające w imieniu Skarbu Państwa;
3) przedsiębiorcy.

Rodzaje przedsięwzięć

1) Projekty dotyczące unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych lub działań naprawczych lub rekultywacji zanieczyszczonej gleby, ziemi i wód gruntowych, likwidujące zagrożenie dla środowiska naturalnego o zasięgu regionalnym lub ponadregionalnym, które uzyskają rekomendację GIOŚ, jako stwarzające szczególne zagrożenie dla środowiska (w tym przedsięwzięcia realizowane w formie wykonania zastępczego).

2) Wykonanie dokumentacji dla przedsięwzięć z zakresu unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych oraz działań naprawczych lub rekultywacji zanieczyszczonej gleby, ziemi i wód gruntowych, likwidujących zagrożenie dla środowiska naturalnego o zasięgu regionalnym lub ponadregionalnym, które uzyskają rekomendację GIOŚ, jako stwarzające szczególne zagrożenie dla środowiska, zawierające w szczególności:
a) analizę wariantów (wraz z uwzględnieniem wariantu zerowego) realizacji przedsięwzięcia z uwzględnieniem oceny zagrożenia dla zdrowia ludzi i stanu środowiska,
b) analizę możliwości finansowania realizacji przedsięwzięcia z uwzględnieniem dopuszczalności pomocy publicznej oraz stosowania zasady „zanieczyszczający płaci”,
c) określenie sposobu usunięcia i unieszkodliwienia odpadów niebezpiecznych lub przeprowadzenia działań naprawczych lub rekultywacji, w tym sposobu oczyszczania gleby, ziemi i wód gruntowych lub sposobu ograniczenia możliwości rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń,
d) zakres rzeczowy przedsięwzięcia i kosztorys,
e) dokumentację niezbędną do ubiegania się o wymagane prawem decyzje.

Intensywność dofinansowania

1) dofinansowanie w formie dotacji do 80% kosztów kwalifikowanych;
2) dofinansowanie w formie pożyczki do 90% kosztów kwalifikowanych;
z uwzględnieniem przepisów dotyczących dopuszczalności pomocy publicznej.

Koszty kwalifikowane

1) Wykonanie dokumentacji niezbędnej do realizacji przedsięwzięcia,
2) Roboty demontażowe i rozbiórkowe,
3) Zbieranie, transport oraz unieszkodliwienie odpadów, w tym przeterminowanych środków ochrony roślin i ich opakowań, elementów budowlanych oraz zanieczyszczonej gleby i ziemi,
4) Przeprowadzenie działań naprawczych lub rekultywacji zdegradowanego terenu (oczyszczanie gleby, ziemi i wód gruntowych, ograniczenie możliwości rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w glebie, ziemi i wodach, przywracanie naturalnego ukształtowania terenu, zalesianie, zadrzewianie),
5) Instalacje do monitoringu (np. piezometry).