Część 4) - Budowa, rozbudowa i przebudowa sieci elektroenergetycznych w celu umożliwienia przyłączenia źródeł wytwórczych energetyki wiatrowej (OZE)

Cel programu

Celem programu jest umożliwienie przyłączenia do Krajowego Systemu
Elektroenergetycznego i wprowadzenia do tej sieci wyprodukowanej energii elektrycznej przez nowe źródła wytwórcze energetyki wiatrowej (OZE).

Terminy i sposób składania wniosków

Nabór wniosków odbywa się w trybie konkursowym.

Formy dofinansowania

Dotacja.

Intensywność dofinansowania

Intensywność pomocy liczona jest z uwzględnieniem łącznej wartości pomocy publicznej ze wszystkich źródeł przewidzianych w montażu finansowym dla danego przedsięwzięcia i nie może przekroczyć dopuszczalnej intensywności pomocy publicznej określonej w przepisach rozporządzenia w sprawie pomocy regionalnej.

Warunki dofinansowania

1) dotacja może być udzielona ze środków GIS lub innych środków NFOŚiGW;
2) wysokość dotacji: 200 zł za każdy kW przyłączonej mocy elektrycznej ze źródeł wytwórczych energetyki wiatrowej (OZE), lecz nie więcej niż 40% kosztów
kwalifikowanych przedsięwzięcia, o których mowa w ust. 9 Programu priorytetowego;
3) minimalny koszt całkowity przedsięwzięcia powyżej 8 mln zł;
4) wypłata środków będzie dokonywana na podstawie protokołów odbioru skończonych elementów robót, faktur oraz dokumentów potwierdzających wykonanie robót umożliwiających przyłączenie planowanej do przyłączenia mocy elektrowni wiatrowych (szczegółowy zakres wymaganej dokumentacji określać będzie Regulamin konkursu);
5) rozliczenie wypłaconych środków będzie dokonywane na podstawie dokumentów
księgowych oraz innej dokumentacji (szczegółowy zakres wymaganej dokumentacji określała będzie umowa) dotyczących przedsięwzięcia objętej dofinansowaniem potwierdzających rzeczywiście przyłączoną moc elektrowni wiatrowych; termin rozliczenia zostanie podany w dokumentacji konkursowej.

Beneficjenci

Wytwórcy energii elektrycznej oraz operatorzy sieci i inne podmioty, takie jak inwestorzy farm wiatrowych, podejmujące realizację przedsięwzięć w zakresie efektywnego przesyłu i dystrybucji energii elektrycznej umożliwiającej przyłączenie podmiotów wytwarzających energię elektryczną z energetyki wiatrowej (OZE) do KSE.

Rodzaje przedsięwzięć

1) przedsięwzięcia dotyczące budowy, rozbudowy lub przebudowy sieci elektroenergetycznej w celu umożliwienia przyłączenia do KSE źródeł wytwórczych
wytwarzających energię elektryczną z energetyki wiatrowej (OZE), w tym realizacja następujących zadań:
a) zapewnienie przyłączy dla źródeł wytwórczych energetyki wiatrowej (OZE)
(transformator, odcinek linii od źródła energii do punktu przyłączeniowego do KSE);
b) rozbudowa jednostek rozdzielnicy mocy 110 kV/SN poprzez dodatkowe pola (pola liniowe, pola transformatorowe, pola łączników szyn, pola sprzęgła, pola
pomiarowe, pola potrzeb własnych, pola odgromnikowe i inne) z przyłączami,
ogólna poprawa systemu nadzoru i sterowania (w tym monitoring);
c) rozbudowa sieci 110 kV/SN – linie napowietrzne/kablowe lub zwiększenie przepustowości istniejących linii poprzez zmianę przekrojów przewodów roboczych i dodanie dodatkowego obwodu;
d) połączenie między stacjami transformatorowo-rozdzielczymi 110 kV/SN oraz pomiędzy nimi, a siecią przesyłową (220 kV lub 400 kV);
e) budowa nowych odcinków sieci napowietrznej i sieci kablowych;
f) budowa nowej w pełni wyposażonej stacji transformatorowo-rozdzielczej
110 kV/SN;
g) budowa rezerwowych źródeł energii elektrycznej celem ustabilizowania sieci zasilanych okresowo z odnawialnych źródeł energii;
h) modernizacja sieci polegająca na zwiększeniu dopuszczalnej temperatury pracy
linii przesyłowej, np. poprzez podwyższenie przebiegu linii przesyłowej lub poprzez dodatkową izolację.
2) w okresie trwałości przedsięwzięcia, Wnioskodawca zachowa na własnym majątku wytworzone w wyniku realizacji wyżej opisanych działań środki trwałe, na które zostanie udzielone dofinansowanie.