Polska Wschodnia

Cel główny

Celem głównym interwencji programu w latach 2014 – 2020 będzie wzrost konkurencyjności i innowacyjności makroregionu Polski Wschodniej.

Cel ten zostanie osiągnięty poprzez koncentrację działań programu na:

  • wsparciu w obszarze innowacyjności i B+R,
  • wsparciu tworzenia warunków sprzyjających powstawaniu MŚP w Polsce Wschodniej,
  • wsparciu konkurencyjności przedsiębiorstw w szczególności poprzez internacjonalizację,
  • wsparciu w zakresie poprawy efektywności układów transportowych miast wojewódzkich i ich obszarów funkcjonalnych,
  • wsparciu w zakresie zwiększenia spójności wewnętrznej makroregionu, w zakresie infrastruktury transportowej.

OPIS UKŁADU OSI PRIORYTETOWYCH

OŚ PRIORYTETOWA I INNOWACYJNA POLSKA WSCHODNIA

Oś priorytetowa I obejmuje swoim zakresem interwencji cel tematyczny 1, priorytet inwestycyjny 1.2 promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje, budowanie sieci współpracy pomiędzy firmami, ośrodkami naukowo-badawczymi, ośrodkami akademickimi w zakresie rozwoju produktów i usług, transferu technologii, innowacji społecznych i aplikacji z dziedziny usług publicznych, tworzenie sieci, pobudzanie popytu, klastrów i otwartych innowacji poprzez inteligentną specjalizację.

PRIORYTET INWESTYCYJNY 1.2
CEL SZCZEGÓŁOWY
Zwiększenie aktywności przedsiębiorstw w zakresie B+R.

OCZEKIWANE REZULTATY
Jedną z barier rozwojowych Polski Wschodniej jest niska innowacyjność gospodarki przejawiająca się m.in. niskim poziomem uczestnictwa ośrodków B+R w procesie tworzenia i dyfuzji innowacji do sektora przedsiębiorstw, małym zainteresowaniem firm współpracą z regionalnym zapleczem B+R, problemami z wdrażaniem innowacji przez przedsiębiorstwa. Dlatego też konieczne jest skierowanie wsparcia stymulującego działalność innowacyjną poprzez tworzenie warunków dla prowadzenia działalności B+R. Oczekiwanymi efektami wsparcia będą zwiększenie nakładów prywatnych na działalność B+R, oraz zwiększenie stosowania innowacyjnych rozwiązań w przedsiębiorstwach w zakresie rozwoju produktu i usług.

OŚ PRIORYTETOWA II PRZEDSIĘBIORCZA POLSKA WSCHODNIA

Oś priorytetowa II obejmuje swoim zakresem interwencji cel tematyczny 3, priorytety inwestycyjne:
3.1 promowanie przedsiębiorczości, w szczególności poprzez ułatwianie gospodarczego wykorzystywania nowych pomysłów oraz wspieranie tworzenia nowych firm, z uwzględnieniem inkubatorów przedsiębiorczości;

CEL SZCZEGÓŁOWY
Stworzenie warunków sprzyjających powstawaniu MŚP w Polsce Wschodniej.

OCZEKIWANE REZULTATY

Jednym ze zdiagnozowanych problemów rozwojowych makroregionu jest stały odpływ mieszkańców do innych regionów w kraju, a także za granicę. Problem ten dotyczy w znacznej mierze osób dobrze wykształconych (w wieku 25-34 lata). Ta grupa odpowiada za blisko połowę ujemnego salda migracji w Polsce Wschodniej. Jak wskazują dostępne analizy, migracje te są wynikiem przede wszystkim mniej atrakcyjnego rynku pracy w makroregionie oraz lepszych perspektyw kariery zawodowej w najlepiej rozwiniętych polskich metropoliach oraz za granicą.

3.2. opracowywanie i wdrażanie nowych modeli biznesowych dla MŚP, w szczególności w celu internacjonalizacji;

CEL SZCZEGÓŁOWY
Wzrost internacjonalizacji MŚP z makroregionu Polski Wschodniej.

OCZEKIWANE REZULTATY

We współczesnej gospodarce światowej charakteryzującej się m.in. intensyfikacją międzynarodowej integracji gospodarczej rośnie znaczenie umiędzynarodowienia działalności firm. Globalizacja, a wraz z nią globalna konkurencja, koncentracja własności i kapitału, wzrost znaczenia gospodarki opartej na kapitale intelektualnym i szybki rozwój technologii informatycznych i telekomunikacji powodują, że współczesne przedsiębiorstwo musi podjąć wyzwanie dostosowania się do nowych wymagań globalnego rynku. Ponadto operacje międzynarodowe przekładają się często na przyspieszoną akumulację wiedzy i doświadczenia, a także na korzyści skali (mechanizm „uczenia się przez eksport”)

3.3 wspieranie tworzenia i rozszerzania zaawansowanych zdolności w zakresie rozwoju produktów i usług.

CEL SZCZEGÓŁOWY
Wzmocnienie powiązań kooperacyjnych w makroregionie Polski Wschodniej.

OCZEKIWANE REZULTATY
Istotnym elementem stymulującym rozwój przedsiębiorczości są działania nakierowane na rozwój klastrów. Wsparcie kooperacji w ramach inicjatyw klastrowych otwiera przedsiębiorstwom nowe szanse rozwojowe, wynikające m.in. ze zwiększonych możliwości przepływu wiedzy z podmiotów naukowo-badawczych oraz włączania w procesy produkcyjne innowacyjnych rozwiązań technologicznych.

OŚ PRIORYTETOWA III NOWOCZESNA INFRASTRUKTURA TRANSPORTOWA

Oś priorytetowa III obejmuje swoim zakresem interwencji cele tematyczne 4 i 7, priorytety inwestycyjne:

4.5 promowanie strategii niskoemisyjnych dla wszystkich typów obszarów, w szczególności na obszarach miejskich, w tym wspieranie zrównoważonego transportu miejskiego oraz podejmowania odpowiednich działań adaptacyjnych i mitygacyjnych;

CEL SZCZEGÓŁOWY

Poprawa mobilności mieszkańców w miastach wojewódzkich Polski Wschodniej i ich obszarach funkcjonalnych.

OCZEKIWANE REZULTATY

Przeznaczenie środków na wsparcie rozbudowy istniejących bądź tworzenia nowych ekologicznych sieci systemu komunikacji publicznej w miastach wojewódzkich oraz ich obszarach funkcjonalnych przyczyni się do wzrostu ekonomicznej aktywności poszczególnych regionów, a tym samym do poprawy warunków życia na obszarze Polski Wschodniej.

7.2 zwiększanie mobilności regionalnej poprzez łączenie węzłów drugorzędnych i trzeciorzędnych z infrastrukturą TEN-T.

CEL SZCZEGÓŁOWY

Poprawa dostępności wewnętrznej w miastach wojewódzkich Polski Wschodniej i ich obszarach funkcjonalnych

OCZEKIWANE REZULTATY

Biorąc pod uwagę fakt, iż poprawa układów transportowych miast wojewódzkich i ich obszarów funkcjonalnych warunkuje bardziej efektywne wykorzystanie ich potencjałów rozwojowych, niezbędne jest skierowanie wsparcia na rzecz budowy i przebudowy odcinków dróg, szczególnie istotnych z punktu widzenia poprawy spójności sieci drogowej tego obszaru. Rezultatem podjętych działań będzie podniesienie poziomu efektywności funkcjonowania układów transportowych miast wojewódzkich i ich obszarów funkcjonalnych lub obszarów realizacji ZIT ww. miast wojewódzkich, skutkujące skróceniem czasu dojazdów. Ponadto rozszerzenie dostępności komunikacyjnej tych obszarów wpłynie pozytywnie na rozwój konkurencyjności i przyczyni się do ożywienia przedsiębiorczości w makroregionie.

OŚ PRIORYTETOWA IV PONADREGIONALNA INFRASTRUKTURA KOLEJOWA

Oś priorytetowa IV obejmuje swoim zakresem interwencji cel tematyczny 7, priorytet inwestycyjny

7.4 rozwój i rehabilitacja kompleksowego, nowoczesnego i interoperacyjnego systemu kolejowego.

CEL SZCZEGÓŁOWY

Wzmocnienie spójności wewnętrznej oraz dalsza poprawa dostępności zewnętrznej Polski Wschodniej.

OCZEKIWANE REZULTATY

Słabość powiązań transportu kolejowego w aspekcie wewnętrzregionalnym głównie w zakresie dostępności do i pomiędzy miastami wojewódzkimi Polski Wschodniej, a także niedostateczny zakres powiązań zewnątrzregionalnych, utrudnia dyfuzję czynników rozwoju, ogranicza możliwości rozwoju współpracy gospodarczej wewnątrz makroregionu oraz przyczynia się do marginalizacji gospodarczej względem całego kraju.
Główną przyczyną tego stanu rzeczy jest brak spójnej sieci połączeń i niezadowalający stan techniczny infrastruktury, będący efektem zapóźnień inwestycyjnych w postaci kompleksowych przedsięwzięć modernizacyjnych. Dlatego też realizowane inwestycje będą polegały na poprawie stanu istniejących linii kolejowych zapewniającej zwiększenie standardu funkcjonowania i użytkowania infrastruktury.

OŚ PRIORYTETOWA V POMOC TECHNICZNA

CELE SZCZEGÓŁOWE:

1. Zapewnienie sprawnego zarządzania i wdrażania Programu oraz efektywnego wykorzystania środków w ramach PO PW;
2. Wsparcie beneficjentów w procesie przygotowania i realizacji projektów;
3. Zapewnienie informacji i promocji w ramach Programu.

OCZEKIWANE REZULTATY:

1. Optymalizacja systemu zarządzania i wdrażania działań Programu oraz wzmocnienie potencjału administracyjnego instytucji zaangażowanych w przygotowanie, zarządzanie, wdrażanie, monitorowanie, informowanie, ocenę oraz kontrolę;
2. Podniesienie potencjału beneficjentów Programu;
3. Upowszechnienie wiedzy wśród beneficjentów i ogółu społeczeństwa na temat wsparcia projektów ze środków Unii Europejskiej.

PLAN FINANSOWY

Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020 jest krajowym programem operacyjnym finansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR).
Zgodnie z Umową Partnerstwa alokacja środków EFRR na Program wynosi 2 117,2 mln EUR. Minimalne zaangażowanie środków krajowych - szacowane na podstawie art. 120 rozporządzenia ramowego zakładającego maksymalny poziom dofinansowania każdej osi priorytetowej w regionach słabiej rozwiniętych na poziomie 85% - wynosi w momencie programowania 373,6 mln EUR. W realizację programu zaangażowane będą środki krajowe publiczne i prywatne. Zakłada się, że ostateczne zaangażowanie środków krajowych, głównie prywatnych w momencie zamknięcia programu będzie mogło być wyższe w zależności od zakresu i stopnia udzielania pomocy publicznej w ramach programu