rozwój Polski wschodniej

Opis Działania

Utrwalanie się dysproporcji między regionami stanowiło podstawę dla zainicjowania przez prezydencję luksemburską utworzenia specjalnego funduszu dla pięciu najbiedniejszych regionów, wykazujących się najniższym PKB na mieszkańca w poszerzonej Unii Europejskiej. Regiony te to pięć województw Polski Wschodniej: lubelskie, podkarpackie, podlaskie, świętokrzyskie i warmińsko-mazurskie. W związku z tym Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego przyznał kwotę 992 mln euro na ten cel. W budżecie krajowym wygospodarowano dodatkowo 1281,6 mln euro.

Dla wdrażania tego instrumentu wsparcia powołano Program Operacyjny Rozwoju Polski Wschodniej na lata 2007-2013. Program ten ma stanowić dodatkowy element wsparcia z funduszy strukturalnych oraz wzmacniać działanie innych programów na obszarze Polski Wschodniej przez realizację wyodrębnionych działań stymulujących rozwój ekonomiczny i społeczny. W ramach tego programu realizowane będą te inwestycje i przedsięwzięcia, które mogą się przyczynić do trwałego rozwoju województw położonych na wschodzie Polski.

Główne priorytety:

Głównym celem projektu jest przyspieszenie tempa rozwoju społeczno – gospodarczego Polski Wschodniej

Określono szczegółowe priorytety i obszary wsparcia w ramach PO RPW

Oś Priorytetowa 1. Nowoczesna gospodarka – cel: stymulowanie rozwoju konkurencyjnej gospodarki opartej na wiedzy:

 • infrastruktura uczelni
 • infrastruktura społeczeństwa informacyjnego
 • wspieranie innowacji
 • promocja i współpraca

Oś Priorytetowa 2. Wojewódzkie ośrodki wzrostu – cel: rozwój wybranych funkcji metropolitalnych miast wojewódzkich

 • system miejskiego transportu zbiorowego
 • infrastruktura turystyki kongresowej i targowej

Oś priorytetowa 3. Infrastruktura transportowa – cel: poprawa dostępności i jakości powiązań komunikacyjnych województw Polski Wschodniej

 • Infrastruktura drogowa
 • Trasy rowerowe

Oś Priorytetowa 4. Pomoc techniczna – cel: wsparcie procesu wdrażania Programu

 • Wsparcie procesu wdrażania Programu
 • Działania informacyjne i promocyjne Programu

Projekty realizowane w ramach Programu będą współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Ogółem przeznaczono na ten cel to ok. 2,27 mld euro, w tym ok. 992 mln euro specjalnych środków z budżetu Unii Europejskiej. Pozostała kwota, tj. ok. 1,21 mld euro z EFRR stanowi dodatkowe środki wyasygnowane przez Rząd RP z puli funduszy strukturalnych przyznanych Polsce.

Wnioskodawcy

Beneficjenci w ramach Priorytetu

 • uczelnie wyższe,
 • jednostki samorządu terytorialnego oraz związki i stowarzyszenia z ich udziałem,
 • jednostki naukowe, w tym podstawowe jednostki organizacyjne szkół wyższych, placówki naukowe Polskiej Akademii Nauk, jednostki badawczo-rozwojowe,
 • przedsiębiorcy,
 • organizacje pozarządowe,
 • instytucje ważne dla regionów z punktu widzenia rozwoju regionalnego, w tym:

- urzędy statystyczne, biura planowania przestrzennego;
- instytucje otoczenia biznesu i innowacji (agencje i fundacje rozwoju regionalnego i lokalnego, kluby biznesu, centra obsługi inwestorów, izby gospodarcze, centra transferu technologii, parki technologiczne, przemysłowe, inkubatory przedsiębiorczości),

 • Instytucja Zarządzająca Programem,
 • Organy administracji rządowej.
 • Gmina, w tym gmina wykonująca zadania powiatu,
 • Związki i stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego,
 • Podmioty wykonujące usługi publiczne na zlecenie gminy/powiatu grodzkiego/związku międzygminnego - w których akcje lub udziały posiada gmina, powiat grodzki, związek międzygminny lub Skarb Państwa - na podstawie aktualnej umowy dotyczącej świadczenia usług z zakresu transportu publicznego, bądź podmioty wyłonione w drodze przetargu do świadczenia usług z zakresu transportu publicznego na zlecenie jednostek samorządu terytorialnego,
 • Inne spółki prawa handlowego, w których akcje lub udziały posiada jednostka samorządu terytorialnego lub Skarb Państwa,
 • Organizacje pozarządowe.