NFOŚiGW - Programy w 2014

Programy skierowane dla przedsiębiorców w 2014 wdrażane przez NFOŚiGW:

Racjonalna Gospodarka odpadami:
Część 1) Gminne systemy gospodarowania odpadami komunalnymi
Część 2) Instalacje gospodarowania odpadami
Część 3) Modernizacja stacji demontażu pojazdów

Ochrona powierzchni ziemi
Część 1) Przedsięwzięcia wskazane przez GIOŚ – „bomby ekologiczne”
Część 2) Rekultywacja terenów zdegradowanych i składowisk odpadów komunalnych

Program Priorytetowy GIS
BOCIAN-rozproszone, odnawialne źródła energii

Edukacja ekologiczna

Wsparcie przedsiębiorców-niskoemisyjna gospodarka
Część 1) Audyt energetyczny/elektroenergetyczny przedsiębiorstwa
Część 2) Zwiększenie efektywności energetycznej
Część 3) E-KUMULATOR - Ekologiczny Akumulator dla Przemysłu