Część 3) - Elektrociepłownie i ciepłownie na biomasę

Cel programu

Ograniczenie lub uniknięcie emisji dwutlenku węgla z energetycznego spalania paliw kopalnych poprzez dofinansowanie budowy ciepłowni i elektrociepłowni opalanych biomasą.

Terminy i sposób składania wniosków

Nabór wniosków odbywa się w trybie konkursowym.

Formy dofinansowania

1) dotacja;
2) pożyczka.

Intensywność dofinsansowania

1) kwota dotacji: do 30% kosztów kwalifikowanych, o których mowa w ust. 9.2,
z zastrzeżeniem pkt 3;
2) kwota pożyczki: do 45% kosztów kwalifikowanych, o których mowa w ust. 9.1,
z zastrzeżeniem pkt 3;
3) w przypadku gdy dofinansowanie spełnia przesłanki uznania za pomoc publiczną
dofinansowanie będzie udzielone z uwzględnieniem warunków określonych w pkt 4 – 6;
4) dofinansowanie w części przeznaczonej na prace przygotowawcze (w tym: koncepcje techniczne, studium wykonalności, raport o oddziaływaniu na środowisko), udzielane jest jako pomoc de minimis, zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu w sprawie pomocy de minimis;
5) na pozostałe koszty kwalifikowane udzielana jest pomoc regionalna, zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu w sprawie pomocy regionalnej;
6) intensywność pomocy regionalnej liczona jest z uwzględnieniem łącznej wartości pomocy publicznej ze wszystkich źródeł przewidzianych w montażu finansowym dla danego przedsięwzięcia i nie może przekroczyć dopuszczalnej intensywności pomocy określonej w przepisach rozporządzenia w sprawie pomocy regionalnej;

Warunki dofinansowania

1) dotacja może być udzielona ze środków GIS albo innych środków NFOŚiGW;
2) w przypadku projektów dofinansowywanych ze środków GIS otrzymanie pożyczki ze środków NFOŚiGW jest uwarunkowane otrzymaniem dotacji ze środków GIS;
3) minimalny koszt całkowity przedsięwzięcia powyżej 2 000 tys. zł;
4) dofinansowanie nie może być przyznane przedsięwzięciom, które otrzymały dofinansowanie z innych programów priorytetowych NFOŚiGW;
5) dofinansowanie w formie pożyczek:
a) oprocentowanie zmienne WIBOR 3M + 50 pkt bazowych (w skali roku). Odsetki z
tytułu oprocentowania spłacane są na bieżąco w okresach kwartalnych. Pierwsza
spłata na koniec kwartału kalendarzowego, następującego po kwartale, w którym wypłacono pierwszą transzę środków.
b) okres finansowania: pożyczka może być udzielona na okres nie dłuższy niż 15 lat liczony od daty pierwszej planowanej wypłaty transzy pożyczki,
c) okres karencji: przy udzielaniu pożyczki może być stosowana karencja w spłacie rat kapitałowych liczona od daty wypłaty ostatniej transzy pożyczki, lecz nie dłuższa niż 18 miesięcy od daty zakończenia realizacji przedsięwzięcia,
d) pożyczka nie podlega umorzeniu.

Beneficjenci

1) podmioty (osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną) podejmujące realizację przedsięwzięć w zakresie odnawialnych źródeł energii i obiektów kogeneracji z zastosowaniem wyłącznie biomasy (źródła rozproszone o nominalnej mocy cieplnej poniżej 20 MWt);
2) podmiot dominujący oraz spółki handlowe od niego zależne, mogą złożyć w jednym konkursie tylko jeden wniosek o dofinansowanie:
a) złożenie wniosku o dofinansowanie przez podmiot dominujący wyklucza złożenie
takiego wniosku przez spółki od niego zależne. Złożenie wniosku o dofinansowanie
przez spółkę zależną wyklucza złożenie takiego wniosku przez inną spółkę zależną,
która ma ten sam podmiot dominujący, a także przez ten podmiot dominujący,
b) podmiotem dominującym jest osoba fizyczna, osoba prawna (z wyłączeniem Skarbu Państwa), jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną:
- który w spółce kapitałowej (spółce zależnej) posiada udziały lub akcje
przekraczające 50% lub jest wspólnikiem w spółce osobowej (spółce zależnej), lub
- którego członkowie zarządu lub innego równorzędnego organu stanowią więcej niż połowę członków zarządu innej spółki handlowej (spółki zależnej).
c) spółką zależną jest spółka handlowa, co do której zachodzą relacje względem
podmiotu dominującego, wskazane w lit. b.

Rodzaje przedsięwzięć

Budowa, przebudowa lub rozbudowa obiektów wytwarzania energii elektrycznej lub cieplnej (kogeneracja) z zastosowaniem wyłącznie biomasy (źródła rozproszone o nominalnej mocy cieplnej poniżej 20 MWt).