Racjonalna gospodarka odpadami

Cel działania:

Realizacja zasad gospodarki odpadami, a w szczególności hierarchii sposobów postępowania z odpadami, poprzez:
• ustanowienie i utrzymanie powszechnych systemów selektywnego zbierania odpadów,
• utworzenie i utrzymanie w kraju zintegrowanej i wystarczającej sieci instalacji gospodarowania odpadami,
• zmniejszenie ilości odpadów poddawanych nielegalnemu międzynarodowemu przemieszczaniu,
• intensyfikację zbierania i legalnego demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji,
• budowanie świadomości ekologicznej społeczeństwa zgodnie z celem programu.

Część 1) Selektywne zbieranie i zapobieganie powstawaniu odpadów

Program realizowany będzie w latach 2015 - 2023, przy czym:
1) zobowiązania (rozumiane jako podpisywanie umów) podejmowane będą do 2020 r.,
2) środki wydatkowane będą do 2023 r.
Nabór wniosków odbywa się w trybie ciągłym. Wnioski mogą być składane do NFOŚiGW od 01.01.2015 r. do 30.06.2020 r.

Forma dofinansowania:
Pożyczka - dofinansowanie w formie pożyczki do 90% kosztów kwalifikowanych.

Typ beneficjentów:
1) jednostki samorządu terytorialnego i ich związki;
2) przedsiębiorcy – osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, przedsiębiorstwa państwowe, spółki prawa handlowego.

Rodzaje przedsięwzięć

1) Budowa punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych
Jako punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych rozumie się miejsce zbierania odpadów spełniające funkcje punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych, o którym mowa w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach spełniające następujące wymagania:
a) o powierzchni utwardzonej zapewniającej wjazd samochodów, odbiór kontenerów, magazyn, itd. W przypadku realizacji w ramach przedsięwzięcia rampy dwupoziomowej powierzchnia dolnego poziomu wykorzystana na cele działalności PSZOK może być uwzględniona w ramach minimalnej wymaganej powierzchni utwardzonej,
b) wyposażone w pojemniki lub kontenery dostosowane do gromadzenia wymaganych frakcji odpadów wraz z budynkami gospodarczymi lub co najmniej wiatami lub miejscami zadaszonymi przystosowanymi do gromadzenia zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, zużytych baterii i akumulatorów, przeterminowanych leków, chemikaliów (farb, lakierów, olejów odpadowych, itd.),
c) ogrodzone i zabezpieczone przed dostępem osób niepowołanych,
d) dysponujące zapleczem technicznym umożliwiającym prowadzenie działalności w zakresie przygotowania wybranych frakcji odpadów do ponownego użycia,
e) wyposażone w odpowiednie zabezpieczenie środowiska gruntowo-wodnego w miejscach, gdzie może nastąpić wyciek substancji niebezpiecznych,
f) wyposażone w infrastrukturę umożliwiającą prowadzenia działalności edukacyjnej w zakresie popularyzowania właściwego postępowania z odpadami m.in. technologii odbioru odpadów, sortowania i dalszego ich przygotowania do transportu, recyklingu,
g) wyposażone w zaplecze umożliwiające obsługę punktu przez stały personel w godzinach otwarcia.
2) Budowa systemów selektywnego zbierania odpadów
3) Doposażenie systemów selektywnego zbierania odpadów
Jako system selektywnego zbierania odpadów rozumie się zintegrowany zestaw rozwiązań technicznych, technologicznych, organizacyjnych i prawnych w oparciu o który w sposób zaplanowany realizowane są wymagane cele w zakresie selektywnego zbierania odpadów. Wymaganym elementem systemu jest przynajmniej jeden punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych o którym mowa w pkt 1). Jeżeli jest to uzasadnione na system selektywnego zbierania odpadów mogą składać się dodatkowo inne elementy, a w szczególności:
a) lokalne punkty selektywnego zbierania odpadów – gniazda pojemników,
b) mobilne punkty selektywnego zbierania odpadów,
c) zestawy pojemników do selektywnego zbierania odpadów w miejscu powstawania,
d) kompostowniki przydomowe,
e) automaty do selektywnego zbierania odpadów opakowaniowych oraz opakowań wielokrotnego użytku.
f) sieci napraw i ponownego wykorzystania.

Okres kwalifikowalności

Okres kwalifikowalności kosztów od 01.01.2014 r. do 15.11.2023 r., w którym to poniesione koszty mogą być uznane za kwalifikowane.

Koszty kwalifikowane

Koszty kwalifikowane - zgodnie z „Wytycznymi w zakresie kosztów kwalifikowanych finansowanych ze środków NFOŚiGW”, z zastrzeżeniem, że:
1) koszty związane z przygotowaniem przedsięwzięcia kwalifikuje się do wysokości nieprzekraczającej 5% sumy kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia;
2) koszty nabycia nieruchomości niezabudowanej, nieruchomości zabudowanej, zakupu gruntu kwalifikuje się do wysokości nieprzekraczającej 15% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia;
3) kwalifikuje się koszty nabycia i dostawy wyłącznie nowych maszyn, urządzeń, narzędzi, przyrządów i aparatury oraz sprzętu i wyposażenia;
4) koszty budowy drogi i place technologiczne kwalifikuje się do wysokości nieprzekraczającej 50 % kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia;
5) koszty poniesione przed dniem złożenia wniosku mogą być kwalifikowane do wysokości nieprzekraczającej 20% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia;
6) nie kwalifikuje się kosztów nabycia patentów, licencji, nieopatentowanej wiedzy technicznej, technologicznej lub z zakresu organizacji i zarządzania;
7) nie kwalifikuje się kosztów zarządzania przedsięwzięciem.

Dla przedsięwzięć polegających na budowie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych koszty kwalifikuje się do wysokości nieprzekraczającej 300 tys. zł w przypadku budowy punktu selektywnego zbierania odpadów dla którego podjęto zobowiązanie do selektywnego zbierania odpadów o łącznej masie nie mniejszej niż 150 Mg/rok,

Dla przedsięwzięć polegających na budowie lub doposażeniu systemów selektywnego zbierania odpadów koszty kwalifikuje się do wysokości nieprzekraczającej 2 000 tys. zł w przypadku budowy systemu selektywnego zbierania odpadów obsługującego powyżej 20 tys. mieszkańców dla którego podjęto zobowiązanie do selektywnego zbierania odpadów o łącznej masie nie mniejszej niż 750 Mg/rok,

Maksymalne wysokości kosztów kwalifikowanych określone w pkt. 3. i pkt. 4. mogą ulec zwiększeniu w przypadku zobowiązania się przez Wnioskodawcę do osiągnięcia wyższego niż wskazano poziomu selektywnego zbierania odpadów w proporcji 20 tys. zł na każde 10 Mg/rok zwiększenia łącznej masy odpadów zbieranych selektywnie.

Cześć 2) Instalacje gospodarowania odpadami

Program realizowany będzie w latach 2015 - 2023, przy czym:
1) zobowiązania (rozumiane jako podpisywanie umów) podejmowane będą do 2020 r.,
2) środki wydatkowane będą do 2023 r.
Nabór wniosków odbywa się w trybie ciągłym. Wnioski mogą być składane do NFOŚiGW od 01.01.2015 r. do 30.06.2020 r.

Forma dofinansowania:
Pożyczka - dofinansowanie w formie pożyczki do 75% kosztów kwalifikowanych.

Typ beneficjentów:
1. Jednostki samorządu terytorialnego i ich związki
2. Przedsiębiorcy


Rodzaje przedsięwzięć
1) Budowa nowych oraz modernizacja lub rozbudowa istniejących regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych (RIPOK),
2) Rozbudowa lub modernizacja istniejących instalacji przetwarzania odpadów, celem uzyskania statusu RIPOK.
3) Budowa nowych oraz modernizacja lub rozbudowa istniejących instalacji przeznaczonych do prowadzenia procesów recyklingu (lub przygotowania do recyklingu) selektywnie zbieranych odpadów komunalnych.
4) Budowa nowych, rozbudowa oraz modernizacja istniejących instalacji:
a) przygotowania odpadów innych niż komunalne do procesu odzysku, w tym recyklingu,
b) odzysku, w tym recyklingu odpadów innych niż komunalne;
c) termicznego przekształcania odpadów innych niż komunalne, z odzyskiem energii,
d) unieszkodliwiania odpadów innych niż komunalne w procesach innych niż składowanie,
e) mających na celu zmniejszenie ilości wytwarzanych odpadów innych niż komunalne,
f) przetwarzania odpadów pochodzących z przemysłu wydobywczego
wraz z towarzyszącą infrastrukturą służącą selektywnemu zbieraniu odpadów innych niż komunalne.

Koszty kwalifikowane

1. Okres kwalifikowalności kosztów od 01.01.2014 r. do 15.11.2023 r., w którym to poniesione koszty mogą być uznane za kwalifikowane.
2. Koszty kwalifikowane - zgodnie z „Wytycznymi w zakresie kosztów kwalifikowanych finansowanych ze środków NFOŚiGW”, z zastrzeżeniem, że:
1) koszty związane z przygotowaniem przedsięwzięcia, kwalifikuje się do wysokości nieprzekraczającej 5% sumy kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia;
2) koszty nabycia nieruchomości niezabudowanej, nieruchomości zabudowanej, zakupu gruntu kwalifikuje się do wysokości nieprzekraczającej 15% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia;
3) kwalifikuje się koszty nabycia i dostawy wyłącznie nowych maszyn, urządzeń, narzędzi, przyrządów i aparatury oraz sprzętu i wyposażenia;
4) koszty budowy drogi i place technologiczne kwalifikuje się do wysokości nieprzekraczającej 15% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia (ograniczenie to nie dotyczy kompostowni płytowych do odpadów zielonych);
5) koszty poniesione przed dniem złożenia wniosku mogą być kwalifikowane do wysokości nieprzekraczającej 20% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia;
6) nie kwalifikuje się kosztów nabycia patentów, licencji, nieopatentowanej wiedzy technicznej, technologicznej lub z zakresu organizacji i zarządzania;
7) nie kwalifikuje się kosztów zarządzania przedsięwzięciem;
8) kwalifikowane są koszty zbierania, odzysku, w tym recykling, oraz unieszkodliwianie odpadów wytworzonych lub zebranych w związku z realizacją przedsięwzięcia.

Cześć 3) Modernizacja stacji demontażu pojazdów

Nabór wniosków:
Nabór wniosków odbywa się w trybie ciągłym. Wnioski mogą być składane do NFOŚiGW
od 01.01.2014 r. do 30.06.2020 r

Forma dofinansowania:
Pożyczka do 75% kosztów kwalifikowanych, z uwzględnieniem przepisów dotyczących dopuszczalności pomocy publicznej.

Typ beneficjentów:
Beneficjentem programu są przedsiębiorcy prowadzący stacje demontażu pojazdów.

Rodzaje przedsięwzięć
Rozbudowa lub modernizacja stacji demontażu pojazdów, w tym:
a) zakup maszyn i urządzeń związanych funkcjonalnie z procesem demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji;
b) zakup środków do transportu pojazdów wycofanych z eksploatacji lub odpadów wytworzonych w procesie demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji.

Koszty kwalifikowane
1) Okres kwalifikowalności kosztów od 01.01.2015 do 15.11.2023.r., w którym to poniesione koszty mogą być uznane za kwalifikowane. Za kwalifikowane uznaje się koszty poniesione po dniu złożenia wniosku o dofinansowanie.
2) Koszty kwalifikowane - zgodnie z „Wytycznymi w zakresie kosztów kwalifikowanych finansowanych ze środków NFOŚiGW”, z zastrzeżeniem, że:
1. Koszty związane z przygotowaniem przedsięwzięcia, kwalifikuje się do wysokości nieprzekraczającej 5% kosztów całkowitych przedsięwzięcia,
2. Koszty z tytułu nabycia nieruchomości gruntowych, budynków i budowli niezbędnych dla osiągnięcia efektu ekologicznego kwalifikuje się do wysokości nieprzekraczającej 20% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia.
3. Koszty z tytułu budowy dróg i placów technologicznych kwalifikuje się do wysokości nieprzekraczającej 20% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia.
4. W przypadku dostawy lub zakupu niezbędnych dla osiągnięcia efektu ekologicznego oraz spełniających odpowiednie normy używanych urządzeń i wyposażenia technologicznego, będących środkami trwałymi:
a) nie mogą być one starsze niż pięć lat, licząc pełne lata kalendarzowe od roku produkcji,
b) cena nie może przekraczać wartości rynkowej, jak też ceny nowych urządzeń lub wyposażenia o zbliżonych parametrach i funkcjonalnościach, co potwierdzać winna przedstawiona wycena rzeczoznawcy.
5. Dodatkowo kwalifikuje się koszty:
a) Elementy ogrodzeń i zieleni, chroniące obiekty budowlane;
b) Oprogramowanie użytkowe do obsługi firm zajmujących się zbieraniem i demontażem pojazdów wycofanych z eksploatacji;
c) Koszty szkoleń pracowników związanych z uruchomieniem przedsięwzięcia.

Nie kwalifikuje się:
a) Kosztów patentów, licencji, nieopatentowanej wiedzy technicznej, technologicznej lub z zakresu organizacji i zarządzania;
b) Kosztów nabycia nieruchomości, na której zlokalizowana jest stacja demontażu pojazdów, której rozbudowa jest przedmiotem dofinansowania;
c) Kosztów zarządzania przedsięwzięciem.
Koszty kwalifikuje się do wysokości nieprzekraczającej równowartości iloczynu kwoty 2 500 zł i minimalnej liczby pojazdów wycofanych z eksploatacji, która będzie przyjmowana rocznie do stacji demontażu pojazdów celem demontażu po realizacji przedsięwzięcia.

Warunki dofinansowania
1) oprocentowanie stałe 1% w skali roku.
2) okres finansowania: pożyczka może być udzielona na okres nie dłuższy niż 10 lat.
3) Pożyczka podlega częściowemu umorzeniu na warunkach wskazanych w umowie pożyczki, ustalonych na podstawie uchwały Zarządu NFOŚiGW o udzieleniu dofinansowania w formie pożyczki uwzględniając, że:
a) beneficjent wystąpi z wnioskiem o umorzenie po spłacie 50% wypłaconej kwoty pożyczki na obowiązującym w NFOŚiGW formularzu i w wymaganej formie;
b) kwota umorzenia nie może być wyższa niż 25% wypłaconej kwoty pożyczki z uwzględnieniem przepisów dotyczących dopuszczalności pomocy publicznej, lecz nie więcej niż 1 mln zł.
c) w przypadku uwzględnienia wniosku beneficjenta o częściowe umorzenie, zostanie ono dokonane poprzez odpowiednie umorzenie ostatnich rat kapitałowych po potwierdzeniu utrzymania trwałości przedsięwzięcia
d) inne warunki umorzenia wynikające ze specyfiki programu:
i. zostaną zaakceptowane przez NFOŚiGW dokumenty potwierdzające osiągnięcie efektu rzeczowego i efektu ekologicznego przedsięwzięcia,
ii. wnioskodawca osiągnął wymagane ustawowo poziomy odzysku i recyklingu.
4) pierwsza wypłata może nastąpić nie wcześniej niż po uzyskaniu przez Beneficjenta ostatecznej decyzji pozwolenie na budowę, o ile jest wymagana;
5) w przypadku, gdy dofinansowanie stanowi pomoc publiczną, jest ono udzielane zgodnie z regulacjami dotyczącymi pomocy publicznej.