Część 7) GAZELA – Niskoemisyjny transport miejski

Cel działania:

Celem programu jest ograniczenie lub uniknięcie emisji dwutlenku węgla poprzez dofinansowanie przedsięwzięć polegających na obniżeniu zużycia energii i paliw w transporcie miejskim

Sposób składania wniosków

Wnioski składane będą dwuetapowo w trybie konkursowym jako wnioski wstępne i wnioski o dofinansowanie.

Typ beneficjentów:

1) gminy miejskie
2) spółki komunalne, które działają w celu wykonania zadań gmin miejskich związanych z lokalnym transportem zbiorowym
3) inne podmioty świadczące usługi w zakresie lokalnego transportu miejskiego na podstawie umowy zawartej z gminą miejską

Rodzaje przedsięwzięć

Dofinansowanie może zostać udzielone na realizację przedsięwzięć zmierzających do obniżenia zużycia energii i paliw w komunikacji miejskiej. Program obejmuje następujące działania:
1. Dotyczące taboru i polegające na :
-zakupie nowych autobusów hybrydowych zasilanych gazem CNG
- szkoleniu kierowców pojazdów transportu miejskiego z obsługi niskoemisyjnego taboru
2. Dotyczące infrastruktury i zarządzania polegające na :
- modernizacji lub budowie stacji obsługi tankowania pojazdów transportu zbiorowego w zakresie dostosowania do autobusów hybrydowych zasilany gazem CNG
- modernizacji lub budowie tras rowerowych
- modernizacji lub budowie bus pasów
- modernizacji lub budowie parkingów „ Parkuj i jedź”
- wdrażaniu systemów zarządzania transportem miejskim

Formy dofinansowania:

Dotacja

Intensywność dofinansowania:

Dofinansowanie w wysokości do 100% kosztów kwalifikowalnych przedsięwzięcia, a w przypadku gdy pomoc stanowi pomoc publiczną, poziom dofinansowania nie może przekroczyć dopuszczalnych wartości określonych w regulacjach dotyczących pomocy publicznej

Warunki dofinansowania

Koszt całkowity przedsięwzięcia nie może być mniejszy niż 4 mln zł i nie większy niż 20 mln zł.
Dopuszcza się zmniejszenie wysokości kosztu całkowitego przedsięwzięcia po złożeniu wniosku o dofinansowanie, jeżeli nastąpiło ono w wyniku przeprowadzonych procedur przetargowych- takie zmniejszenie wysokości kosztu całkowitego przedsięwzięcia nie powoduje odmowy dofinansowania