Wsparcie przedsiębiorców-niskoemisyjna gospodarka

Cel działania:

Celem programu jest zmniejszenie negatywnego oddziaływania przedsiębiorstw na środowisko.

Część 1) Audyt energetyczny/elektroenergetyczny przedsiębiorstwa

Nabór wniosków:
Nabór wniosków odbywa się w trybie konkursowym.

Forma dofinansowania:
Dotacja

Typ beneficjentów:
Przedsiębiorcy

Rodzaje przedsięwzięć
Audyty energetyczne i elektroenergetyczne w podmiotach, w których minimalna wielkość przeciętnego zużycia energii końcowej (suma energii elektrycznej i cieplnej), w roku poprzedzającym złożenie wniosku o dofinansowanie audytu, wynosiła 20 000 MWh/rok:
1) Audyty energetyczne procesów technologicznych,
2) Audyty elektroenergetyczne budynków i wewnętrznych sieci przemysłowych,
3) Audyty energetyczne źródeł energii ciepła, energii elektrycznej i chłodu,
4) Audyty energetyczne wewnętrznych sieci ciepłowniczych i budynków.

Zakres audytu energetycznego/elektroenergetycznego powinien być zgodny z Dokumentem „Opracowanie zakresu oraz zasad wykonywania audytu energetycznego do programu „Wsparcie przedsiębiorców w zakresie niskoemisyjnej i zasobooszczednej gospodarki”, który będzie stanowić załącznik do regulaminu konkursu.

Część 2) Zwiększenie efektywności energetycznej

Nabór wniosków:
Nabór wniosków odbywa się w trybie konkursowym.

Forma dofinansowania:
Pożyczka

Typ beneficjentów:
Przedsiębiorcy

Rodzaje przedsięwzięć
W ramach działania wspierane będą m.in. przedsięwzięcia zgodne z obwieszczeniem Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowego wykazu przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej mające na celu poprawę efektywności energetycznej, a także zmierzające ku temu zmiany technologiczne w istniejących obiektach, instalacjach i urządzeniach technicznych, w tym:
1) Technologie racjonalizacji zużycia energii elektrycznej poprzez:
a) energooszczędne systemy napędowe,
b) systemy sterowania napędami np. poprzez instalacje łagodnego rozruchu,
c) energooszczędne silniki,
d) falowniki do pomp i wentylatorów,
e) energooszczędne sprężarki i systemy ich sterowania,
f) wewnętrzne sieci przesyłowe energii, w tym ograniczenie przepływów mocy biernej,
g) energooszczędne systemy oświetleniowe,
h) prostowniki napędów sieciowych,
i) niskostratne transformatory w lokalnych systemach elektroenergetycznych
i) wewnętrznych sieciach dystrybucyjnych,
j) odnawialne źródła energii w tym turbiny wiatrowe, kolektory słoneczne, panele fotowoltaiczne, małe elektrownie wodne,
k) budowa/modernizacja własnych (wewnętrznych) źródeł energii w tym z uwzględnieniem kogeneracji.

2) Technologie racjonalizacji zużycia ciepła poprzez:
a) izolacje i odwadnianie systemów parowych,
b) odnawialne źródła energii w tym systemy geotermalne, kolektory słoneczne, pompy ciepła,
c) termomodernizacja budynków przemysłowych i biurowych,
d) rekuperacja i odzyskiwanie ciepła z procesów i urządzeń,
e) modernizacja wewnętrznych sieci grzewczych,
f) wykorzystanie energii odpadowej z procesów przemysłowych,
g) budowa/modernizacja własnych (wewnętrznych) źródeł energii w tym z uwzględnieniem kogeneracji.
3) Modernizacje procesów przemysłowych w zakresie efektywności energetycznej.
4) Wdrażanie systemów zarządzania energia i jej jakością oraz wdrażanie systemów zarządzania sieciami elektroenergetycznymi w obiektach przedsiębiorstw.
Kwalifikacja do niniejszego zakresu możliwa jest po spełnieniu poniższych warunków:
1) Wielkość przeciętnego zużycia energii końcowej (suma energii elektrycznej i cieplnej)
w podmiocie aplikującym do dofinansowania w roku poprzedzającym złożenie wniosku
o dofinansowanie wynosiła nie mniej ni_ 20 GWh/rok,
2) Nie udziela sie wsparcia dla projektów polegających wyłącznie na budowie lub przebudowie elektroenergetycznych sieci dystrybucyjnych wysokiego, średniego i niskiego napięcia lub sieci ciepłowniczych mających na celu ograniczenie strat energii.
3) Nie dopuszcza sie dofinansowania przedsięwzięć polegających na samej termomodernizacji budynku,
4) Jeżeli beneficjent po zrealizowaniu zadań inwestycyjnych w zakresie finansowanym ze środków NFOŚiGW w ramach niniejszego programu priorytetowego (w zakresie poprawy efektywności energetycznej), dokona sprzedaży białych certyfikatów z tej inwestycji w okresie obowiązywania umowy pożyczki, umowa zostanie rozwiązana z obowiązkiem zwrotu wypłaconych środków wraz z odsetkami ustawowymi,
5) Złożenie wniosku do programu - Zwiększenie efektywności energetycznej jest uwarunkowane wcześniejszym przeprowadzeniem audytu energetycznego (wykonanego zgodnie z Zaleceniami przygotowania audytu energetycznego zamieszczonymi na stronie NFOŚiGW), w co najmniej jednym z poniższych zakresów:
− audyt energetyczny procesów energetycznych,
− audyt elektroenergetyczny budynków i wewnętrznych sieci przemysłowych (przesyłowych),
− audyt energetyczny źródeł ciepła, energii elektrycznej i chłodu,
− audyt energetyczny wewnętrznych sieci ciepłowniczych i budynków.
6) Przedsięwzięcie inwestycyjne objęte dofinansowaniem musi wynikać z rekomendacji audytu energetycznego (zweryfikowanego przez NFOŚiGW na etapie oceny wniosków
o dofinansowanie efekt ekologiczny nie może być mniejszy niż wynikający z oszczędności energetycznej określonej na poziomie 7%),
7) Przystąpienie przez przedsiębiorstwo do przedsięwzięć określonych w pkt. 7.5 programu jest uwarunkowane wcześniejszym przeprowadzeniem audytu energetycznego, nie jest jednak wymagane, aby był to audyt przeprowadzony w ramach Części 1) niniejszego programu priorytetowego, winien jednak spełniać jego warunki progowe.

Część 3) E-KUMULATOR - Ekologiczny Akumulator dla Przemysłu

Nabór wniosków:
Nabór wniosków odbywa się w trybie konkursowym.

Forma dofinansowania:
Pożyczka

Typ beneficjentów:
Przedsiębiorcy

Rodzaje przedsięwzięć
Zmniejszenie zużycia surowców pierwotnych
W ramach działania wspierane będą przedsięwzięcia polegające m.in. na budowie, rozbudowie lub modernizacji istniejących instalacji produkcyjnych lub urządzeń przemysłowych, prowadzące do zmniejszania zużycia surowców pierwotnych, w tym poprzez zastąpienie ich surowcami wtórnymi, odpadami lub prowadzące do zmniejszenia ilości wytwarzanych odpadów, w tym:
1) Technologie bezodpadowe (TBO) oraz niskoodpadowe technologie produkcji zapewniające wykorzystanie możliwie wszystkich składników stosowanych surowców.
2) Technologie ograniczające jednostkowe zużycie wody w procesach produkcyjnych
i systemy zamkniętych obiegów wody.
3) Technologie produkcji materiałów z wykorzystaniem ubocznych produktów spalania i/lub odpadów.
4) Technologie produkcji wypełniaczy mineralnych dla różnych gałęzi przemysłu, pigmentów ceramicznych z wykorzystaniem odpadów.
5) Instalacje odzyskiwania z procesów produkcyjnych m.in. metali nieżelaznych, substancji chemicznych, olejów i paliw oraz mas celulozowych.
6) Technologie służące do wytwarzania paliw alternatywnych i substratów do ich produkcji z własnych odpadów w tym osadów.
7) Modernizacja stacji demineralizacji i dekarbonizacji wody.
Poprzez zmniejszenie zużycia wykorzystania surowców pierwotnych rozumie się podniesienie sprawności procesu produkcyjnego lub częściowe zastąpienie surowca pierwotnego surowcem wtórnym. Kwalifikacja do niniejszego zakresu możliwa jest po spełnieniu jednego z poniższych warunków:
1) Zmniejszenie zużycia surowca pierwotnego na jednostkę produkcji finalnej (Mg/jedn. produkcji lub m3/jedn. produkcji) - nie mniej niż 15% lub
2) Zmniejszenie zużycia wody na jednostkę produkcji finalnej (m3/jedn. produkcji) - nie mniej niż 15%

Ograniczenie szkodliwych emisji do atmosfery:
W ramach działania wspierane będą przedsięwzięcia służące poprawie jakości powietrza poprzez obniżenie wielkości emisji ze źródeł spalania paliw o łącznej mocy nominalnej nie mniejszej niż 20 MW i nie większej ni_ 40 MW, do wymogów określonych dla krajowych wymagań emisyjnych dla instalacji o takiej mocy lub wynikających z konkluzji dotyczącej BAT, o ile zostaną dla tych źródeł określone, w tym:
1) Modernizacja lub rozbudowa instalacji spalania paliw,
2) Modernizacja urządzeń lub wyposażenie instalacji spalania paliw w urządzenia lub instalacje do ograniczenia emisji zanieczyszczeń gazowych i pyłowych,
3) Modernizacja istniejących instalacji spalania paliw do wymogów najlepszych dostępnych technik (BAT).
Preferowane będą rozwiązania w powyższym obszarze zmierzające do dostosowania istniejących instalacji do wymogów dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE z dnia 24 listopada 2010 r., w sprawie emisji przemysłowych - zintegrowane zapobieganie zanieczyszczeniom i ich kontrola (tzw. Dyrektywa IED).
W przypadku przedsiębiorstw, które nie są zobligowane do dostosowania swoich instalacji do wymogów wynikających z Dyrektywy IED, a zdecydują się zrealizować przedsięwzięcie z uwzględnieniem standardów z niej wynikających, wartość wskaźnika efektywności kosztowej uzyskania efektu ekologicznego zostanie przemnożona współczynnikiem korygującym o wartości 1,1.
Jako źródło spalania rozumie się stacjonarne urządzenie techniczne w którym następuje proces spalania paliw o nominalnej mocy większej niż 1 MW.

Energetyczne wykorzystanie przemysłowych odpadów w tym osadów ściekowych:
W ramach działania wspierane będą przedsięwzięcia służące m.in. energetycznemu wykorzystaniu przemysłowych odpadów (w tym osadów ściekowych), których produktem
końcowym będzie energia cieplna i/lub elektryczna, w tym:
1) Budowa nowych lub modernizacja istniejących instalacji energetycznego wykorzystania przemysłowych odpadów,
2) Budowa nowych lub modernizacja istniejących instalacji służących produkcji
i wykorzystaniu paliw alternatywnych we własnych procesach technologicznych
i w spalarniach odpadów.
Maksymalna nominalna moc instalacji dla termicznego przekształcania odpadów przemysłowych, uwzględnionych w ramach przedsięwzięć dofinansowanych w ramach niniejszego programu, wskazanych powyżej, nie może przekroczyć 3 MW.