dotacje z UE

Przedsiębiorstwa, organizacje pozarządowe oraz jednostki samorządu terytorialnego mają dodatkowe możliwości uzyskania znacznego wsparcia finansowego na realizację pilnych inwestycji i istotnych dla siebie przedsięwzięć. Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje na temat warunków uzyskania dofinansowania, oraz rodzajów projektów, które mogą zostać dofinansowane.

Czym są Fundusze Strukturalne

Europejski Fundusz Społeczny - fundusz stworzony z myślą o wspieraniu inicjatyw mających na celu podniesienie potencjału ludzkiego na rynku pracy oraz powrót grup wykluczonych do społeczeństwa. W ramach tego programu realizowane są projekty skierowane do młodzieży, kobiet, grup wykluczonych, pracowników i osób zagrożonych bezrobociem.
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego - głównym jego zadaniem jest wspieranie inicjatyw mających na celu rozwój poszczególnych regionów. W ramach tego działania jest możliwość rozwoju bazy turystycznej, projektów związanych z transportem, oraz rozwoju obszarów wiejskich.
Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej - Wszystkie działania mające na celu bezpośredni rozwój polskiego rolnictwa i ludności rolniczej mogą być podjęte w ramach tego programu.
Fundusz Spójności - działania realizowane w ramach tego programu mogą być skierowane na ochronę środowiska oraz w ramach transportu.
Finansowy Instrument Orientacji Rybołówstwa - dofinansowanie oferowane w ramach tego projektu obejmuje

Co to są Inicjatywy Wspólnotowe?

Inicjatywy Wspólnotowe to programy pomocy bezzwrotnej organizowane przez Unię Europejską dla określonych środowisk i grup społecznych. Podobnie jak Fundusze Strukturalne Inicjatywy Wspólnotowe funkcjonują tylko w krajach członkowskich. Obecnie działają cztery inicjatywy:

INTERREG III - zajmuje się wzmacnianiem współpracy transgranicznej, międzyregionalnej i międzynarodowej
EQUAL - pomaga w zwalczaniu wszelkich przejawów dyskryminacji i nierówności na rynku pracy oraz działa w kierunku integracji społecznej i zawodowej imigrantów
URBAN - działa w ramach projektów mających na celu rozwój infrastruktury miast europejskich powyżej 100 000 mieszkańców.
LEADER + - wspomaga wdrażanie nowoczesnych strategii rozwoju terenów wiejskich.

Kto może skorzystać z dofinansowania?

Każde działanie oraz każdy program skierowany jest do odpowiedniej grupy odbiorców. Trafny wybór działania ramach którego projekt będzie ubiegał się o dofinansowanie, to większa szansa na sukces.

Pracując od początku w dziedzinie projektów, zdobyliśmy dokładne rozeznanie zarówno w przygotowaniu kompletu dokumentacji wymaganej do złożenia wniosku w ramach każdego z funduszy, ale i z zakresu i rodzajów przedsięwzięć mających największe szanse na zdobycie dofinansowanie.

Oferujemy Państwu nasze wsparcie w zakresie:

— w doborze odpowiedniego działania z funduszy strukturalnych na cele Państwa projektów,
— w opracowaniu wszystkich niezbędnych formularzy i wniosków wraz z załącznikami,
— w przeprowadzeniu rozliczenia projektu,
— w opracowaniu zakresu rzeczowego i ogólnego harmonogramu projektu,
— w koordynacji projektu.