program rozwoju obszarów wiejskich

Opis Działania

Program będzie realizowany w latach 2007-20013 na terenie całego kraju. Podstawą realizacji założeń strategicznych Programu będą działania na rzecz rozwoju obszarów wiejskich w ramach czterech osi priorytetowych. Wszystkie te działania będą finansowane z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz ze środków krajowych przeznaczonych na ten cel w ustawie budżetowej.

Realizacja programy będzie się opierać na realizacji 4 głównych osi priorytetowych do których zaliczono:

Oś 1: Poprawa konkurencyjności sektora rolnego i leśnego;
Oś 2: Poprawa środowiska przyrodniczego i obszarów wiejskich;
Oś 3: Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej;
Oś 4: Leader.

Główne działania:

W ramach Programu Operacyjnego Rozwoju Obszarów Wiejskich przewidziano kilkanaście działań operacyjnych, do których należeć będą:

 • 1.1 - Szkolenia zawodowe i akcje informacyjne dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie
 • 1.2 - Ułatwienie startu młodym rolnikom
 • 1.3 - Renty strukturalne
 • 1.4 - Modernizacja gospodarstw rolnych
 • 1.5 - Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej
 • 1.6 - Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa
 • 1.7 - Uczestnictwo rolników w systemach jakości żywności
 • 1.8 - Działania informacyjne i promocyjne
 • 1.9 - Grupy producentów rolnych
 • 1.10 - Korzystanie z usług doradczych przez rolników i posiadaczy lasów
 • 2.1 - Wspieranie gospodarowania na obszarach górskich i innych obszarach obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania
 • 2.2 - Płatności dla obszarów NATURA 2000 oraz związanych z wdrażaniem dyrektywy 2000/60/WE
 • 2.3 - Program rolnośrodowiskowy oraz inwestycje nieprodukcyjne
 • 2.4 - Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne
 • 2.5 - Płatności leśnośrodowiskowe oraz na obszarach leśnych natura 2000
 • 2.6 - Odtwarzanie potencjału produkcji leśnej zniszczonego przez katastrofy i wprowadzanie odpowiednich instrumentów zapobiegawczych
 • 3.1 - Zróżnicowanie w kierunku działalności nierolniczej
 • 3.2 - Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej
 • 3.3 - Odnowa i rozwój wsi
 • 3.4 - Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw
 • 3.5 - Szkolenie i informowanie
 • 4.1 - LEADER