Wiedza Edukacja Rozwój

PO WER stanowi odpowiedź na wyzwania i jednocześnie instrument realizacji Strategii Europa 2020.
Program uwzględnia stojące przed Europą długofalowe wyzwania związane z globalizacją, rozwojem ekonomicznym, jakością polityk publicznych, zjawiskami demograficznymi, czy inwestycjami w kapitał ludzki.

OPIS OSI PRIORYTETOWYCH

OŚ I OSOBY MŁODE NA RYNKU PRACY

W ramach osi priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy wsparcie będzie kierowane do dwóch kategorii regionów: mniej rozwiniętych (15 województw z wyjątkiem województwa mazowieckiego) oraz przejściowych (województwo mazowieckie). W ramach osi realizowane będzie wsparcie bezpośrednie
dla osób młodych bez pracy, które będzie przyczyniało się do ich aktywizacji zawodowej oraz poprawy sytuacji na rynku pracy. Instrumentarium wsparcia stosowane w osi I odnosi się do wszystkich osób obejmowanych wsparciem we wszystkich regionach Polski. W związku z powyższym nie jest zasadne
wydzielanie określonych działań ze względu na kategorię regionu.

PRIORYTET INWESTYCYJNY 8.6 TRWAŁA INTEGRACJA NA RYNKU PRACY LUDZI MŁODYCH, W SZCZEGÓLNOŚCI TYCH, KTÓRZY NIE PRACUJĄ, NIE KSZTAŁCĄ SIĘ ANI NIE SZKOLĄ, W TYM LUDZI MŁODYCH ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM I LUDZI MŁODYCH WYWODZĄCYCH SIĘ ZE ŚRODOWISK MARGINALIZOWANYCH, TAKŻE POPRZEZ WDRAŻANIE GWARANCJI DLA MŁODZIEŻY

CELE SZCZEGÓŁOWE PI 8.6

1. Poprawa sytuacji osób młodych do 24 r.ż. bez pracy
2. Zwiększenie przedsiębiorczości osób młodych do 29 r.ż. bez pracy z wykorzystaniem instrumentów zwrotnych

OCZEKIWANE EFEKTY PI 8.6

1. Nabycie kompetencji lub uzyskanie kwalifikacji przez osoby młode do 24 r.ż.
2. Zwiększenie liczby nowoutworzonych przedsiębiorstw założonych przez osoby młode do 29 r.ż., z wykorzystaniem instrumentów zwrotnych

OŚ II EFEKTYWNE POLITYKI PUBLICZNE DLA RYNKU PRACY, GOSPODARKI I EDUKACJI

W ramach osi priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji realizowane będą działania dotyczące wdrożenia reform systemów i struktur w wybranych obszarach polityk publicznych, kluczowych z punktu widzenia strategii Europa 2020 i krajowych programów reform.
Z uwagi na powyższe oś priorytetowa Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji dotyczy wszystkich czterech celów tematycznych wskazanych w rozporządzeniu dotyczącym Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020. W osi priorytetowej II zostały zatem skupione działania dotyczące
1. promowania trwałego zatrudnienia wysokiej jakości i mobilności pracowników,
2. promowania włączenia społecznego i walki z ubóstwem oraz dyskryminacją,
3. inwestowania w kształcenie, szkolenie i szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności i uczenie się przez całe życie
4. wzmacniania zdolności instytucjonalnych organów publicznych i zainteresowanych stron z sektora publicznego oraz skuteczności administracji publicznej.

PRIORYTET INWESTYCYJNY 8.8 RÓWNOŚĆ MĘŻCZYZN I KOBIET WE WSZYSTKICH DZIEDZINACH, W TYM DOSTĘP DO ZATRUDNIENIA, ROZWÓJ KARIERY, GODZENIE ŻYCIA ZAWODOWEGO I PRYWATNEGO ORAZ PROMOWANIE RÓWNOŚCI WYNAGRODZEŃ ZA TAKĄ SAMĄ PRACĘ

CELE SZCZEGÓŁOWE PI 8.8
Tworzenie warunków dla wyrównywania szans płci na rynku pracy

OCZEKIWANE EFEKTY PI 8.8
Upowszechnienie rozwiązań mających na celu zwiększenie aktywności zawodowej opiekunów dzieci w wieku do lat 3

PRIORYTET INWESTYCYJNY 8.9 PRZYSTOSOWANIE PRACOWNIKÓW, PRZEDSIĘBIORSTW
I PRZEDSIĘBIORCÓW DO ZMIAN

CELE SZCZEGÓŁOWE PI 8.9
1. Podniesienie jakości zarządzania rozwojem przedsiębiorstw
2. Poprawa efektywności systemu wczesnego ostrzegania i szybkiego reagowania przedsiębiorstw na zmiany gospodarcze

OCZEKIWANE EFEKTY PI 8.9
1. Wzrost świadomości przedsiębiorców (właściciele i kadra zarządzająca) podejmujących działania w zakresie zarządzania rozwojem swojego przedsiębiorstwa
2. Funkcjonowanie kompleksowego i spójnego systemu wczesnego ostrzegania i szybkiego
reagowania przedsiębiorstw na zmiany gospodarcze

PRIORYTET INWESTYCYJNY 8.10 AKTYWNE I ZDROWE STARZENIE SIĘ

CELE SZCZEGÓŁOWE PI 8.10
Poprawa świadomości zdrowotnej społeczeństwa oraz wykrywalności chorób negatywnie wpływających na zasoby pracy

OCZEKIWANE EFEKTY PI 8.10
Wdrożenie programów profilaktycznych w zakresie chorób negatywnie wpływających na zasoby pracy

PRIORYTET INWESTYCYJNY 8.11 MODERNIZACJA INSTYTUCJI DZIAŁAJĄCYCH NA RYNKU PRACY,TAKICH JAK PUBLICZNE I PRYWATNE SŁUŻBY ZATRUDNIENIA, ORAZ LEPSZE DOSTOSOWANIE DO POTRZEB RYNKU PRACY, W TYM POPRZEZ PRZEDSIĘWZIĘCIA SŁUŻĄCE ZWIĘKSZANIU PONADNARODOWEJ MOBILNOŚCI PRACOWNIKÓW, ORAZ SYSTEMY MOBILNOŚCI ORAZ LEPSZEJ WSPÓŁPRACY INSTYTUCJI I WŁAŚCIWYCH ZAINTERESOWANYCH PODMIOTÓW

CELE SZCZEGÓŁOWE PI 8.11
1. Wzrost efektywności instytucji rynku pracy oraz ich dostosowanie do systemowych zmian w polityce rynku pracy
2. Zwiększenie jakości kształtowania polityki państwa w obszarze rynku pracy

OCZEKIWANE EFEKTY PI 8.11
1. Nabycie kompetencji zawodowych przez pracowników instytucji rynku pracy, służących zwiększeniu efektywności usług świadczonych na rzecz osób pozostających bez zatrudnienia
2. Wzmocnienie zdolności władzy publicznej do prowadzenia polityki w obszarze rynku pracy

PRIORYTET INWESTYCYJNY 9.4 AKTYWNE WŁĄCZENIE, W TYM Z MYŚLĄ O PROMOWANIU RÓWNYCH SZANS ORAZ AKTYWNEGO UCZESTNICTWA I ZWIĘKSZANIU SZANS NA ZATRUDNIENIE

CELE SZCZEGÓŁOWE PI 9.4
1. Poprawa jakości kształtowania polityki państwa na rzecz włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa oraz jej integracja z polityką rynku pracy
2. Poprawa jakości działań realizowanych na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym
3. Poprawa zdolności do zatrudnienia osób w szczególnym stopniu zagrożonych wykluczeniem społecznym
4. Przygotowanie podmiotów polityk publicznych do pełnej implementacji postanowień Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych

OCZEKIWANE EFEKTY PI 9.4
1. Wdrożenie systemu monitorowania jakości polityki państwa w obszarze włączania społecznego i zwalczania ubóstwa
2. Wzmocnienie potencjału kadr instytucji działających na rzecz włączenia społecznego
3. Zwiększenie szans na zatrudnienie osób w szczególnym stopniu zagrożonych wykluczeniem społecznym
4. Zwiększenie zdolności podmiotów polityk publicznych do wdrażania postanowień Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych

PRIORYTET INWESTYCYJNY 9.7 UŁATWIANIE DOSTĘPU DO PRZYSTĘPNYCH CENOWO, TRWAŁYCH ORAZ WYSOKIEJ JAKOŚCI USŁUG, W TYM OPIEKI ZDROWOTNEJ I USŁUG SOCJALNYCH ŚWIADCZONYCH W INTERESIE OGÓLNYM

CELE SZCZEGÓŁOWE PI 9.7
1. Poprawa jakości usług społecznych i zdrowotnych na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym
2. Zwiększenie bezpieczeństwa i efektywności systemu ochrony zdrowia

OCZEKIWANE EFEKTY PI 9.7
1. Opracowanie standardów usług świadczonych w ramach polityki prowadzonej na rzecz włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa
2. Wdrożenie działań projakościowych w systemie ochrony zdrowia

PRIORYTET INWESTYCYJNY 9.8 WSPIERANIE PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPOŁECZNEJ I INTEGRACJI ZAWODOWEJ W PRZEDSIĘBIORSTWACH SPOŁECZNYCH ORAZ EKONOMII SPOŁECZNEJ I SOLIDARNEJ W CELU UŁATWIANIA DOSTĘPU DO ZATRUDNIENIA

CELE SZCZEGÓŁOWE PI 9.8
Poprawa warunków dla rozwoju ekonomii społecznej

OCZEKIWANE EFEKTY PI 9.8
Wzmocnienie kondycji ekonomicznej podmiotów ekonomii społecznej

PRIORYTET INWESTYCYJNY 10.1 OGRANICZENIE I ZAPOBIEGANIE PRZEDWCZESNEMU KOŃCZENIU NAUKI SZKOLNEJ ORAZ ZAPEWNIANIE RÓWNEGO DOSTĘPU DO DOBREJ JAKOŚCI WCZESNEJ EDUKACJI ELEMENTARNEJ ORAZ KSZTAŁCENIA PODSTAWOWEGO, GIMNAZJALNEGO I PONADGIMNAZJALNEGO,Z UWZGLĘDNIENIEM FORMALNYCH, NIEFORMALNYCH I POZAFORMALNYCH ŚCIEŻEK KSZTAŁCENIA UMOŻLIWIAJĄCYCH PONOWNE PODJĘCIE KSZTAŁCENIA I SZKOLENIA

CELE SZCZEGÓŁOWE PI 10.1
1.Rozwój narzędzi polityki edukacyjnej
2.Poprawa jakości pracy szkół i placówek oświatowych
3.Tworzenie warunków do rozwoju nowoczesnych metod wspierania uczenia się przez całe życie, dostosowanego do wyzwań gospodarki opartej na wiedzy

OCZEKIWANE EFEKTY PI 10.1
1. Wzmocnienie wybranych mechanizmów, procesów zarządzania i monitoringu polityki oświatowej
2. Poprawa jakości usług świadczonych przez instytucje wspomagające prace szkół i placówek oświatowych
3. Zwiększenie dostępu do metod i instrumentów wspierających uczenie się dostosowane do potrzeb gospodarki opartej na wiedzy

PRIORYTET INWESTYCYJNY 10.3 WYRÓWNYWANIE DOSTĘPU DO UCZENIA SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE O CHARAKTERZE FORMALNYM, NIEFORMALNYM I POZAFORMALNYM WSZYSTKICH GRUP WIEKOWYCH, POSZERZANIE WIEDZY, PODNOSZENIE UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJI SIŁY ROBOCZEJ ORAZ PROMOWANIE ELASTYCZNYCH ŚCIEŻEK KSZTAŁCENIA, W TYM POPRZEZ DORADZTWO ZAWODOWE I POTWIERDZANIE NABYTYCH KOMPETENCJI

CELE SZCZEGÓŁOWE PI 10.3
1. Rozwój uczenia się przez całe życie poprzez budowę krajowego systemu kwalifikacji
2. Poprawa dostępności, jakości i adekwatności usług rozwojowych świadczonych na rzecz
przedsiębiorstw i pracowników
3. Zapewnienie wykwalifikowanych kadr medycznych odpowiadających na potrzeby epidemiologiczno-demograficzne kraju

OCZEKIWANE EFEKTY PI 10.3
1. Funkcjonujący zintegrowany rejestr kwalifikacji jako główny komponent zmodernizowanego systemu kwalifikacji
2. Funkcjonujący system zapewnienia dostępu i jakości usług rozwojowych dopasowany do
potrzeb przedsiębiorstw i pracowników
3. Nabycie kompetencji zawodowych i kwalifikacji kadr medycznych odpowiadających na potrzeby epidemiologiczno-demograficzne kraju

PRIORYTET INWESTYCYJNY 10.3 BIS LEPSZE DOSTOSOWANIE SYSTEMÓW KSZTAŁCENIA I SZKOLENIA DO POTRZEB RYNKU PRACY, UŁATWIANIE PRZECHODZENIA Z ETAPU KSZTAŁCENIA DO ETAPU ZATRUDNIENIA ORAZ WZMACNIANIE SYSTEMÓW KSZTAŁCENIA I SZKOLENIA ZAWODOWEGO I ICH JAKOŚCI, W TYM POPRZEZ MECHANIZMY PROGNOZOWANIA UMIEJĘTNOŚCI, DOSTOSOWANIA PROGRAMÓW NAUCZANIA ORAZ TWORZENIA I ROZWOJU SYSTEMÓW UCZENIA SIĘ POPRZEZ PRAKTYCZNĄ NAUKĘ ZAWODU REALIZOWANĄ W ŚCISŁEJ WSPÓŁPRACY Z PRACODAWCAMI

CELE SZCZEGÓŁOWE PI 10.3 BIS
Podniesienie jakości kształcenia i szkolenia zawodowego, w tym stworzenie warunków dla współpracy pracodawców ze szkołami i placówkami edukacyjnymi różnego typu i szczebla w procesie kształcenia, egzaminowania i doradztwa zawodowego

OCZEKIWANE EFEKTY PI 10.3 BIS
Zwiększenie udziału pracodawców w modernizacji treści i metod kształcenia zawodowego oraz w procesie kształcenia, egzaminowania oraz doradztwa zawodowego

PRIORYTET INWESTYCYJNY: 11.3 INWESTYCJE W ZDOLNOŚCI INSTYTUCJONALNE I W SPRAWNOŚĆ ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ ORAZ EFEKTYWNOŚĆ USŁUG PUBLICZNYCH NA SZCZEBLU KRAJOWYM, REGIONALNYM I LOKALNYM W CELU PRZEPROWADZENIA REFORM, Z UWZGLĘDNIENIEM LEPSZEGO STANOWIENIA PRAWA I DOBREGO RZĄDZENIA

CELE SZCZEGÓŁOWE PI 11.3
1. Poprawa procesu stanowienia prawa, jakości regulacji oraz warunków prowadzenia działalności gospodarczej
2. Poprawa skuteczności oraz ułatwienie dostępu do wymiaru sprawiedliwości, w szczególności dla przedsiębiorstw
3. Usprawnienie procesu monitorowania wykonywania usług publicznych oraz doskonalenie jakości świadczenia usług administracyjnych istotnych z punktu widzenia prowadzenia działalności gospodarczej
4. Poprawa zarządzania strategicznego i finansowego na wszystkich szczeblach zarządzania państwem

OCZEKIWANE EFEKTY PI 11.3
1. Wzmocnienie potencjału administracji publicznej w zakresie technik legislacyjnych i analitycznych
2. Wzmocnienie potencjału partnerów społeczno-gospodarczych i organizacji pozarządowych w zakresie
legislacji i procesu stanowienia prawa
3. Usprawnienie procesów zarządzania i komunikacji w sądownictwie i prokuraturze
4. Nabycie kompetencji przez kadry sądów i prokuratury w zakresie spraw z udziałem przedsiębiorców
5. Funkcjonowanie powszechnego systemu monitorowania świadczenia usług publicznych
6. Poprawa jakości usług administracyjnych/obszarów działania urzędów, które mają istotny wpływ na warunki prowadzenia działalności gospodarczej
7. Zwiększenie odsetka zadań budżetowych objętych ewaluacją ex-post
8. Wzmocnienie jakości planowania przestrzennego
9. Zwiększenie udziału obywateli w kształtowaniu, wdrażaniu, monitorowaniu i ewaluacji polityki rozwoju

OŚ III SZKOLNICTWO WYŻSZE DLA GOSPODARKI I ROZWOJU

W ramach osi priorytetowej III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju wsparcie będzie kierowane do dwóch kategorii regionów: mniej rozwiniętych (15 województw z wyjątkiem województwa mazowieckiego) oraz przejściowych (województwo mazowieckie). Zasięg oddziaływania uczelni ma charakter ponadregionalny. Działalność dydaktyczna uczelni nie jest ograniczona wyłącznie do terytorium regionu, w którym mają one siedzibę. Uczelnie mogą prowadzić działania na dowolnym obszarze i kierować swoją ofertę dydaktyczną do osób spoza danego regionu oraz do cudzoziemców. W konsekwencji skala oddziaływania tych przedsięwzięć ma wymiar ogólnopolski i nie jest zasadne wyodrębnienie specyficznych działań ze względu na kategorię regionu.

PRIORYTET INWESTYCYJNY 10.2 POPRAWA JAKOŚCI, SKUTECZNOŚCI I DOSTĘPNOŚCI SZKOLNICTWA WYŻSZEGO ORAZ KSZTAŁCENIA NA POZIOMIE RÓWNOWAŻNYM W CELU ZWIĘKSZENIA UDZIAŁU I POZIOMU OSIĄGNIĘĆ, ZWŁASZCZA W PRZYPADKU GRUP W NIEKORZYSTNEJ SYTUACJI

CELE SZCZEGÓŁOWE PI 10.2
1. Zapewnienie kształcenia na poziomie wyższym odpowiadającego potrzebom gospodarki, rynku
pracy i społeczeństwa
2. Podniesienie jakości studiów doktoranckich i zapewnienie ich uczestnikom właściwych warunków rozwoju
3. Zwiększenie otwartości i mobilności międzynarodowej szkolnictwa wyższego
4. Poprawa jakości dydaktyki i rozwój systemów zarządzania w uczelniach
5. Rozwój kształcenia przeddyplomowego na kierunkach medycznych, w szczególności poprzez rozwój umiejętności praktycznych studentów tych kierunków

OCZEKIWANE EFEKTY PI 10.2
1. Zwiększenie szans na zatrudnienie absolwentów szkół wyższych w obszarach kluczowych dla gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa
2. Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości studiów doktoranckich
3. Zapewnienie dostępności międzynarodowych programów kształcenia dla studentów polskich i zagranicznych
4. Nabycie kompetencji dydaktycznych lub zarządczych przez kadry uczelni
5. Nabycie kompetencji przez osoby kształcące się na kierunkach medycznych

OŚ IV INNOWACJE SPOŁECZNE I WSPÓŁPRACA PONADNARODOWA

W ramach Programu projekty innowacyjne i ponadnarodowe będą wdrażane w ramach dedykowanej wyłącznie tym zagadnieniom IV osi priorytetowej Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa. W osi priorytetowej przewidziano realizację wszystkich celów tematycznych z uwagi na kilka przesłanek.
Ten rodzaj przedsięwzięć stanowi narzędzie realizacji różnych polityk publicznych – w przypadku Polski potrzeba wypracowania nowych rozwiązań w projektach innowacyjnych i ponadnarodowych, a także zwiększenia mobilności ponadnarodowej i wymiany doświadczeń istnieje w każdym obszarze. Ponadto, skuteczność wdrażania, w szczególności innowacji społecznych, wiąże się w sposób bezpośredni z działaniem na styku różnych obszarów – najciekawsze innowacje powstają z połączenia praktyki i doświadczeń wielu sektorów. Wielotematyczność jest również konsekwencją nieprzyjęcia horyzontalnego podejścia do wdrażania innowacji społecznych i ponadnarodowości, ale wyodrębnieniu na ten cel dedykowanej osi. Przyjęte rozwiązanie wynika z doświadczeń z realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, a także doświadczeń innych państw członkowskich w tym zakresie. Dedykowana oś zwiększa widoczność tych przedsięwzięć, ich faktyczną realizację w zaplanowanej kwocie oraz ich skuteczność. Projekty te wymagają również odpowiedniego potencjału po stronie beneficjentów, a także koordynacji na różnych etapach.
W ramach osi priorytetowej IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa wsparcie będzie kierowane do dwóch kategorii regionów: mniej rozwiniętych (15 województw z wyjątkiem województwa mazowieckiego) oraz przejściowych (województwo mazowieckie). Celem projektów innowacyjnych i przedsięwzięć ponadnarodowych jest wypracowanie nowych rozwiązań, których zastosowanie i wykorzystanie dotyczy całego kraju. Instrumenty te nie będą stosowane wyłącznie w województwie mazowieckim lub wyłącznie w 15 regionach zakwalifikowanych jako regiony mniej rozwinięte. W konsekwencji skala oddziaływania tych przedsięwzięć ma wymiar ponadregionalny i niemożliwe jest wyodrębnienie specyficznych działań ze względu na kategorię regionu.

PRIORYTETY INWESTYCYJNE REALIZOWANE W RAMACH INNOWACJI SPOŁECZNYCH:

Wszystkie priorytety inwestycyjne przewidziane w celach tematycznych 8 – 11. Ich lista zostanie doprecyzowana przez Instytucję Zarządzającą na etapie wdrażania i będzie powiązana z obszarami innowacji społecznych.
Szczegółowe obszary wskazujące na zakres interwencji zostaną określone na etapie wdrażania z uwzględnieniem konsultacji z podmiotami odpowiedzialnymi za realizację poszczególnych polityk sektorowych i partnerami społeczno-gospodarczymi oraz organizacjami pozarządowymi. Zakres wsparcia może być również warunkowany ustaleniami państw członkowskich zainteresowanych skoordynowanym podejściem na poziomie UE do współpracy ponadnarodowej.

CELE SZCZEGÓŁOWE (DLA INNOWACJI SPOŁECZNYCH)
Zwiększenie wykorzystania innowacji społecznych na rzecz poprawy skuteczności polityk publicznych

OCZEKIWANE EFEKTY (DLA INNOWACJI SPOŁECZNYCH)
Zwiększenie dostępności do innowacji społecznych

OŚ V – POMOC TECHNICZNA

Skala oddziaływania interwencji realizowanej w pozostałych osiach PO WER ma wymiar ogólnokrajowy. Charakter działań, jakie będą realizowane w Programie, powoduje, że będą one dotyczyły w równym stopniu wszystkich regionów Polski. Z uwagi na przyjęty system interwencji w ramach Programu i konieczność zapewnienia jego efektywności, nie ma uzasadnienia oraz faktycznej możliwości wydzielenia przedsięwzięć w osiach dla poszczególnych kategorii regionów. Zasadnym jest więc także ustanowienie jednej osi Pomocy Technicznej, obejmującej swoim zakresem dwie kategorie regionów.

CELE SZCZEGÓŁOWE I OCZEKIWANE REZULTATY
1. Wzmocnienie efektywności procesów wdrażania PO WER i wykorzystania środków EFS poprzez:
- zapewnienie optymalnego potencjału administracyjnego instytucji systemu PO WER poprzez
wsparcie procesu zarządzania, wdrażania, monitorowania oraz kontroli i audytu,
- wsparcie procesu ewaluacji, informacji oraz promocji PO WER pod kątem administracyjnym, organizacyjnym i finansowym.
2. Zapewnienie efektywności działań o charakterze koordynacyjnym w zakresie wdrażania EFS w Polsce w latach 2014–2020 oraz celów tematycznych 8–10, określonych w rozporządzeniu ogólnym dla polityki spójności na lata 2014-2020 w obszarze monitorowania, ewaluacji, systemu wyboru projektów oraz ponoszenia wydatków w ramach EFS.

REZULTATY

Efektem realizacji osi priorytetowej Pomoc techniczna będzie sprawne, płynne i maksymalnie skuteczne wdrażanie Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, wsparcie realizacji celów Programu oraz wysoka jakość działań podejmowanych w jego ramach. Pomoc techniczna dążyć będzie do zapewnienia maksymalnej realizacji celów Programu oraz pełnego wykorzystania środków poprzez wsparcie procesów, które mają istotny wpływ na realizację Programu.

PLAN FINANSOWY PROGRAMU

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 jest krajowym programem operacyjnym finansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) oraz w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia osób młodych (Youth Employment Initiativ – YEI). Obszarem realizacji programu jest obszar całej Polski, tj. 15 regionów zaliczonych do kategorii słabiej rozwiniętych oraz Mazowsze jako region lepiej rozwinięty o specjalnym statusie wynikającym z rozporządzenia ramowego jako były region słabo rozwinięty.
Zgodnie z Umową Partnerstwa alokacja środków EFS na Program wynosi 4 166,8 mln EUR oraz 252,4 mln EUR w ramach specjalnej linii budżetowej Inicjatywy na rzecz zatrudnienia osób młodych.Minimalne zaangażowanie środków krajowych - szacowane na podstawie art. 110 rozporządzenia ramowego zakładającego maksymalny poziom dofinansowania każdej osi priorytetowej w regionach słabiej rozwiniętych na poziomie 85% i dla Mazowsza na poziomie 80% - wynosi w momencie programowania 690,0 mln EUR.