Edukacja ekologiczna

Cel działania:

1. Cel ogólny: Podnoszenie poziomu świadomości ekologicznej i kształtowanie postaw ekologicznych społeczeństwa poprzez promowanie zasad zrównoważonego rozwoju.
2. Cele szczegółowe:
1) Kształtowanie ekologicznych zachowań społeczeństwa;
2) Rozwój bazy służącej edukacji ekologicznej;
3) Profilaktyka zdrowotna dzieci i młodzieży z obszarów, na których występują przekroczenia standardów jakości środowiska lub wystąpiły klęski żywiołowe.

Nabór wniosków:

1. Nabór wniosków odbywa się w trybie konkursowym, w formie konkursów tematycznych, co najmniej dwa razy w roku. Terminy naboru i rozpatrywania wniosków publikowane będą na stronie internetowej nfosigw.gov.pl.
2. Szczegółowe warunki konkursów zatwierdzane są przez Zarząd NFOŚiGW.
3. W przypadku przedsięwzięć związanych z wystąpieniem klęsk żywiołowych nabór wniosków odbywa się w trybie ciągłym, po ogłoszeniu naboru przez NFOŚiGW.

Forma dofinansowania:

Dotacja

Typ beneficjentów:

Podmioty podejmujące realizację przedsięwzięć mających na celu podnoszenie poziomu świadomości ekologicznej i kształtowanie postaw ekologicznych społeczeństwa poprzez promowanie zasad zrównoważonego rozwoju.

Przy czym w przypadku działania określonego jako Rodzaje przedsięwzięć w punkcie 4) o dofinansowanie mogą ubiegać się wyłącznie redakcje gazet i czasopism o zasięgu ogólnopolskim lub ponadregionalnym (obejmującym co najmniej 3 województwa lub minimalnym, łącznym nakładzie 50 000 egz.), a nie indywidualni autorzy artykułów.

Natomiast w przypadku działania określonego jako Rodzaje przedsięwzięć w punkcie 5) o dofinansowanie mogą ubiegać się podmioty, u których działania edukacyjne związane z ochroną środowiska stanowią działalność statutową.

Rodzaje przedsięwzięć

1) programy w zakresie aktywnej edukacji ekologicznej oraz kampanie informacyjno – edukacyjne,
2) szkolenia, warsztaty, wydawnictwa, konkursy, przedsięwzięcia upowszechniające wiedzę ekologiczną, seminaria, kongresy i konferencje o zasięgu krajowym i międzynarodowym;
3) realizacja filmów, cyklicznych programów telewizyjnych i radiowych;
4) promocja zagadnień związanych z ochroną środowiska oraz edukacja prowadzona na łamach prasy (począwszy od 2013 r. działanie to zostanie włączone do działania określonego w punkcie 3);
5) rozwój bazy służącej edukacji ekologicznej;
6) działania z zakresu profilaktyki zdrowotnej dzieci i młodzieży z obszarów, na których występują przekroczenia standardów jakości środowiska lub wystąpiły klęski żywiołowe.