infrastruktura i środowisko

Opis Działania

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko wychodzi naprzeciw potrzebom podnoszenia atrakcyjności inwestycyjnej w Polsce i w jej regionach. W ramach tego programu wspierane będą działania wpływające na rozwój infrastruktury technicznej z zachowaniem dbałości o środowisko, zdrowie, sprzyjające zachowaniu tożsamości kulturowej i wspierające spójność terytorialną. Cechą wyróżniającą ten program, jest integralne ujęcie problematyki infrastruktury w oparciu o dwa zasadnicze elementy: infrastrukturę techniczną i infrastrukturę społeczną. PO IiŚ promuje głównie działania o charakterze strategicznym i ponadregionalnym.

Łączna suma środków zaangażowanych w ten program to 36 mld euro. PO IiŚ będzie realizowany przy współudziale środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – 6 337,2 mln euro (23 %) i Funduszu Spójności – 21 511,06 mln euro (77 %). Oprócz środków unijnych (76 %), zaangażowana zostanie też znaczna część finansów krajowych (23 %). Łączna suma środków zaplanowanych na przedsięwzięcia w ramach PO IiŚ to 36 mld euro.

Cel główny:
podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej regionów poprzez rozwój infrastruktury technicznej przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu środowiska, zdrowia, zachowaniu tożsamości kulturowej i rozwijaniu spójności terytorialnej.

Cele szczegółowe:
— Budowa infrastruktury zapewniającej, że rozwój gospodarczy Polski będzie dokonywał się przy równoczesnym zachowaniu i poprawie stanu środowiska naturalnego.
— Zwiększenie dostępności głównych ośrodków gospodarczych w Polsce poprzez powiązanie ich siecią autostrad i dróg ekspresowych oraz alternatywnych wobec transportu drogowego środków transportu.
— Zapewnienie długookresowego bezpieczeństwa energetycznego Polski poprzez dywersyfikację dostaw, zmniejszenie energochłonności gospodarki i rozwój odnawialnych źródeł energii.
— Wykorzystanie potencjału kultury i dziedzictwa kulturowego o znaczeniu światowym i europejskim dla zwiększenia atrakcyjności Polski.
— Wspieranie utrzymania dobrego poziomu zdrowia zasobów pracy.
— Rozwój nowoczesnych ośrodków akademickich, w tym kształcących specjalistów w zakresie nowoczesnych technologii.

Główne priorytety:

Realizacja programu przebiegać będzie w oparciu o następujące Priorytety:

1. Gospodarka wodno-ściekowa
2. Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi
3. Zarządzanie zasobami i przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska
4. Przedsięwzięcia dostosowujące przedsiębiorstwa do wymogów ochrony środowiska
5. Ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych
6. Drogowa i lotnicza sieć TEN-T
7. Transport przyjazny środowisku
8. Bezpieczeństwo transportu i krajowe sieci transportowe
9. Infrastruktura drogowa w Polsce Wschodniej
10. Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku
11. Bezpieczeństwo energetyczne
12. Kultura i dziedzictwo kulturowe
13. Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia
14. Infrastruktura szkolnictwa wyższego
15. Pomoc techniczna – Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
16. Pomoc techniczna – Fundusz Spójności
17. Konkurencyjność regionów

Główni beneficjenci:

— jednostki samorządu terytorialnego i ich związki
— GDDKiA, PKP SA
— jednostki administracji rządowej
— szkoły wyższe i instytucje naukowe
— kościoły i związki wyznaniowe
— organizacje pozarządowe
— przedsiębiorcy
— instytucje kultury
— niepubliczne oraz publiczne zakłady opieki zdrowotnej

Projekt jest obecnie w trakcie negocjacji z Komisją Europejską. Ostateczny jego kształt jest uzależniony od wyników tych rozmów.