Polska Cyfrowa

Cel programu

Celem programu jest wzmocnienie cyfrowych fundamentów dla rozwoju kraju. Zgodnie z Umową Partnerstwa (UP), jako fundamenty te przyjęto: szeroki dostęp do szybkiego internetu, efektywne i przyjazne użytkownikom e-usługi publiczne oraz stale rosnący poziom kompetencji cyfrowych społeczeństwa.

Opis osi priorytetowych

Oś priorytetowa I. Powszechny dostęp do szybkiego internetu

Oś priorytetowa I. będzie realizować:
PI 2.1 Poszerzenie dostępu do sieci szerokopasmowych, rozwój sieci o wysokiej przepustowości i wspieranie przyjęcia nowych technologii i sieci w gospodarce cyfrowej.

Cel szczegółowy 1: Ograniczenie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach.

Rolą środków publicznych będzie uzupełnianie inwestycji prywatnych i ich pobudzanie. W ramach celu szczegółowego 1 wspierane będą co do zasady – przy zachowaniu neutralności technologicznej – działania umożliwiające jak najszerszy dostęp do sieci szerokopasmowych oraz osiągnięcie najdalej idących celów w zakresie parametrów technicznych na obszarach, gdzie nie można zapewnić szerokopasmowego dostępu do internetu na warunkach rynkowych. Tworzona infrastruktura powinna umożliwić osiągnięcie nie tylko parametrów sieci szerokopasmowych wskazanych w EAC (co najmniej 30 Mb/s), ale także potencjalnie wyższych. Przyjęte rozwiązania technologiczne powinny w przyszłości umożliwić jej dalszą rozbudowę, tj. podnoszenie parametrów przepustowości i przepływności, przy relatywnie niskim poziomie dodatkowych nakładów

Oś priorytetowa II. E-Administracja i otwarty rząd

Oś priorytetowa II. będzie realizować:
PI 2.3 „Wzmacnianie zastosowania technologii komunikacyjno-informacyjnych dla e-administracji, e-learningu, e-integracji, e-kultury i e-zdrowia”

Cel szczegółowy 2: Podniesienie dostępności i jakości e-usług publicznych
Celem wsparcia będzie poszerzenie zakresu spraw, które obywatele i przedsiębiorcy mogą załatwić drogą elektroniczną. Bezpośrednio będzie się to odbywać poprzez:
− elektronizację nowych usług,
− poprawę funkcjonalności oraz e-dojrzałości istniejących usług.

Cel szczegółowy 3: Poprawa cyfrowej efektywności urzędów

Efektywność jest to relacja efektów do nakładów. Wsparcie będzie dotyczyć wdrażania przez urzędy standardów i dobrych praktyk organizacyjnych w dziedzinie IT w zakresach kluczowych z tego punktu widzenia, takich jak: polityka bezpieczeństwa teleinformatycznego, przetwarzanie danych osobowych, upowszechnienie systemów elektronicznego zarządzania dokumentacją oraz systemów klasy ERP, standaryzacja kluczowych interfejsów między modułami wykorzystywanego oprogramowania, zapewnienie interoperacyjności istniejących systemów oraz ich integracji na wspólnej platformie elektronicznych usług administracji publicznej, zapewnienie otwartego, bezwnioskowego dostępu do informacji sektora publicznego, kwalifikacje kadr IT. Dzięki tak kompleksowemu podejściu realizacja celu szczegółowego przyczyni się do trwałej poprawy relacji efektów cyfryzacji do nakładów na nią.

Cel szczegółowy 4: Zwiększenie dostępności i wykorzystania informacji sektora publicznego

KE określiła zasoby informacyjne sektora publicznego jako „kopalnię złota” oraz wskazała, że znaczna część tych danych nie jest ponownie wykorzystywana przez podmioty spoza administracji lub służy tylko ograniczonym celom. Zaleciła również państwom członkowskim, aby zwiększyły wartośćponownego ich wykorzystania („re-use”) poprzez m.in. udostępnianie surowych danych w odczytywalnych maszynowo formatach oraz uruchamianie portali typu data.gov32. Niniejszy cel szczegółowy realizuje to zalecenie. Jako wskaźnik rezultatu proponuje się miernik odzwierciedlający popyt na informacje udostępnione przez sektor publiczny. Takim miernikiem może być odsetek internautów pozytywnie oceniających łatwość znalezienia i użyteczność informacji sektora publicznego.

Oś priorytetowa III. Cyfrowa aktywizacja społeczeństwa

W ramach osi wspierane będą projekty realizowane na terenie całego kraju, z uwzględnieniem specyficznych potrzeb społecznych w zakresie budowania i rozwoju kompetencji cyfrowych.
Przekrojowy charakter ww. projektów nie uzasadnia dzielenia interwencji pomiędzy dwie kategorie regionów.

Oś priorytetowa III. będzie realizować:

- PI 2.2. Rozwój produktów i usług opartych na TIK, handlu elektronicznego oraz zwiększanie zapotrzebowania na TIK - cel szczegółowy 6: Pobudzanie potencjału uzdolnionych programistów dla zwiększenia zastosowania rozwiązań cyfrowych w gospodarce i administracji,
- PI 2.3. Wzmacnianie zastosowania technologii komunikacyjno-informacyjnych dla e-administracji, e-learningu, e-integracji, e-kultury i e-zdrowia w zakresie wspierania e-integracji
cel szczegółowy 5: E-integracja i e-aktywizacja na rzecz zwiększenia aktywności oraz jakości korzystania z internetu.

Cel szczegółowy 5: E-integracja i e-aktywizacja na rzecz zwiększenia aktywności oraz jakości korzystania z internetu

Zwiększenie cyfrowej aktywności Polaków jest konieczne, aby wszyscy obywatele mogli korzystać z efektów skoku cywilizacyjnego, wynikającego z szerszego wykorzystania TIK w życiu społecznym i gospodarczym. By umożliwić wszystkim obywatelom korzystanie z rozwoju cyfrowego należy zapewnić trwałe mechanizmy podnoszenia przez całe życie kompetencji cyfrowych na różnych poziomach zaawansowania. Kompetencje cyfrowe należy w tym przypadku utożsamiać nie tyle z obsługą komputera i internetu, ale umiejętnością praktycznego wykorzystania w życiu prywatnym i zawodowym możliwości i dóbr, jakie niesie era cyfryzacji.

Cel szczegółowy 6: Pobudzanie potencjału uzdolnionych programistów dla zwiększenia zastosowania rozwiązań cyfrowych w gospodarce i administracji

Wysoki poziom studiów informatycznych, względnie duża liczba absolwentów informatyki, a także spektakularne sukcesy polskich studentów i młodych naukowców w międzynarodowych zawodach informatycznych stanowią potencjał, którego lepsze wykorzystanie może przełożyć się na innowacyjny rozwój i szerokie zastosowanie TIK w polskiej gospodarce. Aby wzmocnić potencjał studentów kierunków z zakresu TIK konieczne są jednak działania, które zorientują ich umiejętności na potrzeby rynku, czyli m.in. z zakresu projektowania rozwiązań IT odpowiadających na potrzeby klienta,
zarządzania projektami, przedsiębiorczości, czy pracy w zespole interdyscyplinarnym. Odbiorcą innowacyjnych produktów w zakresie TIK może być zarówno rynek, jak i administracja publiczna, w zakresie potencjalnych zastosowań zidentyfikowanych przez nią a priori.

Oś priorytetowa IV. Pomoc techniczna

Realizacja osi priorytetowej przyczyni się do sprawnego wykorzystania środków w ramach POPC. Oś jest realizowana na terytorium całego kraju. Nabór projektów odbywać się będzie w trybie pozakonkursowym i skierowany będzie do instytucji zarządzającej, pośredniczących i wdrażających na obszarze całego kraju. Udzielane wsparcie ma charakter bezzwrotny. Nie jest planowane wspieranie dużych projektów.

Cel szczegółowy 7: Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania programu

Zapewnienie odpowiedniej zdolności instytucjonalnej oraz zaplecza administracyjno-technicznego dla instytucji uczestniczących w systemie zarządzania, wdrażania, monitorowania, kontrolowania i ewaluacji POPC jest warunkiem koniecznym dla efektywnego, skutecznego, terminowego i prawidłowego realizowania zadań związanych z wdrażaniem POPC oraz koordynacji CT2. Oznacza to konieczność zapewnienia odpowiedniej liczby pracowników o wysokich kwalifikacjach na każdym poziomie zarządzania i wdrażania POPC oraz zapewnienia odpowiedniego systemu zarządzania i motywowania pracowników, chroniącego przed rotacją kadr i podnoszącego efektywność pracy.

Cel szczegółowy 8: Informacja, promocja i doradztwo

Istotnym elementem zapewnienia efektywności realizacji POPC jest udzielenie wsparcia potencjalnym beneficjentom i beneficjentom, w celu należytego przygotowania, realizowania i rozliczania projektów poprzez różne formy wsparcia, w tym: informację, edukację oraz system doradztwa na etapie
aplikowania o środki z POPC oraz w okresie realizacji projektów. Wsparcie przeznaczone zostanie na prawidłowe i terminowe przygotowanie projektów, przewidzianych do realizacji w ramach poszczególnych osi. Powinno to przyczynić się do pobudzenia zainteresowania potencjalnych beneficjentów ubieganiem się o wsparcie w ramach POPC, a w konsekwencji zapewnić odpowiednią podaż i jakość wniosków o dofinansowanie.

Plan finansowy

POPC jest krajowym programem operacyjnym finansowanym ze środków EFRR. Obszarem realizacji programu jest obszar całej Polski, tj. 15 regionów zaliczonych do kategorii słabiej rozwiniętych oraz Mazowsze jako region lepiej rozwinięty o specjalnym statusie wynikającym z rozporządzenia ramowego jako były region słabo rozwinięty.
Zgodnie z UP alokacja środków EFRR na POPC wynosi 2 255,6 mln EUR. Minimalne zaangażowanie środków krajowych - szacowane na podstawie art. 120 rozporządzenia ramowego zakładającego maksymalny poziom dofinansowania każdej osi priorytetowej w regionach słabiej rozwiniętych na poziomie 85% i dla Mazowsza na poziomie 80% - wynosi w momencie programowania 409,4 mln EUR. W realizację POPC zaangażowane będą środki krajowe publiczne i prywatne. Zakłada się, że ostateczne zaangażowanie środków krajowych, głównie prywatnych w momencie zamknięcia POPC będzie mogło być wyższe w zależności od zakresu i stopnia udzielania pomocy publicznej w ramach programu.