Inteligentny Rozwój

Cel główny PO IR

Celem głównym PO IR jest wspieranie innowacyjności i konkurencyjności polskiej gospodarki, wyrażające się głównie zwiększeniem nakładów na B+R, w szczególności poprzez:

  • wsparcie przedsiębiorstw w obszarach innowacyjności i działalności badawczo-rozwojowej,
  • podniesienie jakości i interdyscyplinarności badań naukowych i prac rozwojowych,
  • zwiększenie stopnia komercjalizacji oraz umiędzynarodowienia badań naukowych i prac rozwojowych.

Cel ten zostanie osiągnięty przez koncentrację działań programu na:

  • wzmacnianiu powiązań między nauką i potrzebami rynku oraz przedsiębiorstwami, w tym wzmacnianiu roli inicjatyw klastrowych w celu budowy tych powiązań,
  • rozwoju innowacyjności przedsiębiorstw,
  • wspieraniu tworzenia inicjatyw gospodarczych (w tym zwłaszcza MŚP oraz spin-out, opartych o implementację innowacji wykorzystujących Kluczowe Technologie Prorozwojowe (Key Enabling Technologies, KET)),
  • podniesieniu jakości prac B+R oraz pozycji krajowych jednostek naukowych w ramach Europejskiej Przestrzeni Badawczej,
  • wsparciu działań odpowiadających na potrzebę pogodzenia wzrostu gospodarczego i poprawy wyników ekonomicznych przy jednoczesnym ograniczeniu wykorzystania zasobów (w tym także energii, wody i surowców mineralnych) i zmniejszeniu presji na środowisko.

OPIS UKŁADU OSI PRIORYTETOWYCH

OŚ PRIORYTETOWA I: WSPARCIE PROWADZENIA PRAC B+R PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWA ORAZ KONSORCJA NAUKOWO-PRZEMYSŁOWE

W ramach osi wspierane są projekty realizowane na terenie całego kraju, z uwzględnieniem specyficznych uwarunkowań dotyczących wspierania innowacji w przedsiębiorstwach. Przekrojowy charakter ww. projektów nie uzasadnia dzielenia interwencji pomiędzy dwie kategorie regionów. W przypadku spełnienia przez wsparcie przesłanek wystąpienia pomocy publicznej - będzie ono udzielane z uwzględnieniem właściwych przepisów o pomocy publicznej.
Oś priorytetowa I PO IR obejmuje jeden cel tematyczny (1) oraz realizuje jeden priorytet inwestycyjny (1.2). Oś priorytetowa jest skoncentrowana na wspieraniu projektów B+R realizowanych przez przedsiębiorstwa lub konsorcja naukowo-przemysłowe. Finansowanie osi priorytetowej jest realizowane wyłącznie ze środków priorytetu inwestycyjnego 1.2, który jest właściwy do wspierania projektów B+R przedsiębiorstw. Wsparcie prac B+R prowadzonych przez przedsiębiorstwa powinno mieć horyzontalny charakter umożliwiając przedsiębiorstwom współfinansowanie innowacyjnych pomysłów we wszystkich sektorach, co nie wyklucza koncentracji wsparcia na obszarach określonych jako inteligentne specjalizacje.

OŚ PRIORYTETOWA II: WSPARCIE INNOWACJI W PRZEDSIĘBIORSTWACH

W ramach osi wspierane są projekty realizowane na terenie całego kraju, z uwzględnieniem specyficznych uwarunkowań dotyczących wspierania innowacji w przedsiębiorstwach. Charakter ww. projektów nie uzasadnia dzielenia interwencji pomiędzy dwie kategorie regionów, w ramach odrębnych osi priorytetowych.
W realizację II osi PO IR zaangażowane będą środki finansowe dwóch, komplementarnych celów tematycznych (CT 1 i CT 3), co umożliwi efektywniejsze wspieranie wdrożeń wyników prac B+R, innowacji oraz rozwój rynku kapitału podwyższonego ryzyka w ramach osi.
W przypadku spełnienia przez wsparcie przesłanek wystąpienia pomocy publicznej - będzie ono udzielane z uwzględnieniem właściwych przepisów o pomocy publicznej.
W wybranych działaniach, realizowanych w II osi PO IR, przewiduje się możliwość kwalifikowania wydatków na rozwój kadr (w ramach cross financingu).

OŚ PRIORYTETOWA III: WSPARCIE OTOCZENIA I POTENCJAŁU INNOWACYJNYCH PRZEDSIĘBIORSTW

W ramach osi wspierane są projekty realizowane na terenie całego kraju, z uwzględnieniem specyficznych uwarunkowań dotyczących rozwoju otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności innowacyjnej. Przekrojowy charakter ww. projektów nie uzasadnia dzielenia interwencji pomiędzy dwie kategorie regionów.
W realizację III osi PO IR zaangażowane będą środki finansowe dwóch, komplementarnych celów tematycznych (CT 1 i CT 3), co umożliwi efektywniejsze wspieranie otoczenia innowacyjnych przedsiębiorstw, współpracy w zakresie działalności B+R+I, internacjonalizacji innowacyjnych MŚP oraz projektów systemowych w ww. zakresie.
W przypadku spełnienia przez wsparcie przesłanek wystąpienia pomocy publicznej – jest ono udzielane z uwzględnieniem właściwych przepisów o pomocy publicznej.
W wybranych instrumentach realizowanych w III osi PO IR przewiduje się możliwość kwalifikowania wydatków na rozwój kadr (w ramach cross financingu).

OŚ PRIORYTETOWA IV: ZWIĘKSZENIE POTENCJAŁU NAUKOWO-BADAWCZEGO

W ramach osi wspierane są projekty realizowane na terenie całego kraju, z uwzględnieniem specyficznych uwarunkowań dotyczących rozwoju potencjału do prowadzenia działalności naukowo-badawczej. Charakter ww. projektów nie uzasadnia dzielenia interwencji pomiędzy dwie kategorie regionów.
W przypadku spełnienia przez wsparcie przesłanek wystąpienia pomocy publicznej – jest ono udzielane z uwzględnieniem właściwych przepisów o pomocy publicznej.
Oś priorytetowa IV PO IR obejmuje jeden cel tematyczny (1) oraz realizuje jeden priorytet inwestycyjny (1.1).

POMOC TECHNICZNA PO IR

Celem pomocy technicznej jest wsparcie skutecznej i efektywnej realizacji celów strategicznych programu poprzez zapewnienie wysokiego potencjału administracyjnego wszystkich uczestników systemu w priorytetowych obszarach, w których adekwatne zdolności administracyjne mają szczególne znaczenie w kontekście wyznaczonych celów. Wsparcie obejmuje podmioty zarządzające i wdrażające, kluczowych beneficjentów oraz partnerów wspierających proces realizacji Programu.
Realizacja osi priorytetowej przyczyni się do osiągnięcia celu dotyczącego sprawnego wykorzystania środków w ramach PO IR. Oś jest realizowana na terytorium całego kraju. Nabór projektów odbywa się w trybie pozakonkursowym i skierowany będzie do instytucji zarządzającej, pośredniczących oraz pozostałych podmiotów zaangażowanych w realizacji programu. Oś dotycząca pomocy technicznej jest realizowana na obszarze całego kraju, w związku z czym obejmuje wsparciem zarówno regiony słabiej rozwinięte jak i region lepiej rozwinięty (woj. mazowieckie).
Wsparcie udzielane ramach osi Pomoc techniczna ma charakter bezzwrotny. W ramach ww. osi priorytetowej nie jest planowane wspieranie dużych projektów, ani udzielanie pomocy publicznej.

PLAN FINANSOWY PROGRAMU

Podział alokacji programu między osie priorytetowe, fundusze, kategorie regionów oraz cele tematyczne dla EFRR, EFS i FS (w mln EUR)