Wspieranie zadań z zakresu termomodernizacji oraz związanych z odzyskiem ciepła z wentylacji

Program realizowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w 2014 roku

Cel działania:

Zmniejszenie zapotrzebowania na energię cieplną budynków, co pozwoli na dostosowanie do obowiązujących norm cieplnych. Bezpośrednią konsekwencją realizacji przedsięwzięć będzie zmniejszenie dużych wartości mocy zamówionej z ciepłowni oraz wysokich wskaźników spalania paliw w lokalnych źródłach emisji.

Nabór wniosków:

od 03.03.2014 do wyczerpania alokacji.

Forma dofinansowania:

Pożyczka

Typ beneficjentów:

1) Osoby prawne z wyłączeniem jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek podległych,
2) Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą,

Intensywność dofinansowania

1) dofinansowanie w formie pożyczki do 100% kosztów kwalifikowanych;
2) maksymalny koszt jednostkowy możliwy do dofinansowania ze środków Funduszu wynosi:
a. 140 zł/m2 docieplenie ścian zewnętrznych (bez uwzględnienia ścian fundamentowych),
b. 200 zł/m2 docieplenie ścian fundamentowych,
c. 75 zł/m2 docieplenie stropodachu,
d. 200 zł/m2 docieplenie dachu,
e. 500 zł/m2 wymiana stolarki okiennej,
f. 1.200 zł/m2 wymiana drzwi zewnętrznych;
3) intensywność dofinansowania określona będzie z uwzględnieniem przepisów pomocy publicznej w ramach, której udzielone zostanie dofinansowanie. Łączne dofinansowanie ze środków publicznych nie może przekroczyć dopuszczalnych poziomów intensywności określonych rozporządzeniem w sprawie pomocy de minimis;
4) w przypadku współfinansowania projektów dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej pożyczka ze środków Funduszu może wynosić do 80 % różnicy między kosztami kwalifikowanymi a dotacją rozwojową dla projektu.

Rodzaje przedsięwzięć

Dofinansowaniu podlegać będą przedsięwzięcia polegające na zmniejszeniu zapotrzebowania na energię cieplną, np.:
1) kompleksowa termomodernizacja budynku;
2) docieplenie ścian zewnętrznych budynku;
3) zastosowanie rekuperacji ciepła.