Przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska z likwidacją ich skutków

Cel działania:

Celem programu jest podniesienie poziomu ochrony przed skutkami zagrożeń naturalnych oraz poważnych awarii, usprawnienia usuwania ich skutków oraz wzmocnienia wybranych elementów zarządzania środowiskiem. Realizacja przedsięwzięć programu wpłynie na poprawę ochrony przed zagrożeniami naturalnymi, poważnymi awariami oraz na sprawność usuwania ich skutków i będzie ukierunkowana na minimalizowanie ryzyka związanego ze zmianami klimatu.

Nabór wniosków:

Nabór wniosków odbywa się w trybie ciągłym.

Forma dofinansowania

Dotacja
Pożyczka

Typ beneficjentów:

1) służby ratownicze i stowarzyszenia wskazane w Porozumieniu Ministrów: Środowiska oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25.03.2011 r. w sprawie współdziałania w zakresie zwalczania zagrożeń dla środowiska,
2) jednostki samorządu terytorialnego i ich związki oraz podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego,
3) samorządowe jednostki budżetowe,
4) jednostki naukowe w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki.

Rodzaje przedsięwzięć

1) usuwanie skutków zagrożeń naturalnych na obiektach ochrony środowiska i gospodarki wodnej,
2) budowa i modernizacja obiektów służących zapobieganiu zagrożeniom środowiska, zgodnie z rządowymi dokumentami w szczególności z planami gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy i masterplanami z nimi związanymi,
3) budowa i modernizacja stanowisk do analizowania i prognozowania zagrożeń naturalnych
i stwarzanych poważnymi awariami, w tym wyposażenie w specjalistyczny sprzęt,
4) zakupy specjalistycznego sprzętu niezbędnego do skutecznego prowadzenia akcji ratowniczych oraz prognozowania, ograniczania i usuwania skutków zagrożeń naturalnych i poważnych awarii,
5) wsparcie techniczne Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego w zakresie ratownictwa ekologicznego i chemicznego i realizacji Planu Zarządzania Kryzysowego,
6) realizacja przedsięwzięć w zakresie metod i narzędzi do analizowania zagrożeń powodowanych zdarzeniami naturalnymi lub poważnymi awariami.