NFOŚiGW - Programy w 2014

Programy skierowane dla JST w 2014 wdrażane przez NFOŚiGW:

Racjonalna Gospodarka odpadami:
Część 1) Gminne systemy gospodarowania odpadami komunalnymi
Część 2) Instalacje gospodarowania odpadami

Ochrona powierzchni ziemi
Część 1) Przedsięwzięcia wskazane przez GIOŚ – „bomby ekologiczne”
Część 2) Rekultywacja terenów zdegradowanych i składowisk odpadów komunalnych

Program LEMUR
Program Priorytetowy GIS
Prosument-dofinansowanie mikroinstalacji OZE