Część 5) - Zarządzanie energią w budynkach wybranych podmiotów sektora finansów publicznych

Cel działania:

Ograniczenie lub uniknięcie emisji dwutlenku węgla poprzez dofinansowanie przedsięwzięć poprawiających efektywność wykorzystania energii przez budynki użyteczności publicznej.

Konkurs skierowany jest do:

Polskiej Akademii Nauk oraz utworzonych przez nią instytutów naukowych;
Państwowych instytucji kultury;
Samorządowych instytucji kultury działających w oparciu o ustawę o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej;
Instytucji gospodarki budżetowej;
Komend powiatowych i miejskich państwowej straży pożarnej.

Rodzaje przedsięwzięć

1) Termomodernizacja budynków, w tym zmiany wyposażenia obiektów w urządzenia o najwyższych, uzasadnionych ekonomicznie standardach efektywności energetycznej związanych bezpośrednio z prowadzona termomodernizacja obiektów w szczególności:
a) ocieplenie obiektu,
b) wymiana okien,
c) wymiana drzwi zewnętrznych,
d) przebudowa systemów grzewczych (wraz z wymiana źródła ciepła),
e) wymiana systemów wentylacji i klimatyzacji,
f) przygotowanie dokumentacji technicznej dla przedsięwzięcia,
g) zastosowanie systemów zarządzania energia w budynkach,
h) wykorzystanie technologii odnawialnych źródeł energii;
2) Wymiana oświetlenia wewnętrznego na energooszczędne, (jako dodatkowe zadania realizowane równolegle z termomodernizacja obiektów).