Ochrona powierzchni ziemi

Cel działania:

Ograniczenie negatywnego oddziaływania na środowisko poprzez rekultywację terenów zdegradowanych, w tym zamykanych składowisk.

Część 1) Remediacja terenów zdegradowanych i rekultywacja składowisk odpadów

Nabór wniosków:
Nabór wniosków odbywa się w trybie ciągłym. Wnioski mogą być składane do NFOŚiGW od 01.01.2015 r. do 30.06.2020 r.

Forma dofinansowania:

1) dofinansowanie w formie dotacji:
- do 50% kosztów kwalifikowanych dla przedsięwzięć dotyczących zamykania i rekultywacji składowisk innych niż niebezpieczne i obojętne, na których składowane były odpady komunalne; - do 80% kosztów kwalifikowanych dla przedsięwzięć wskazanych w ustępie 7.5. pkt. 1) lub wykonania dokumentacji, o której mowa w ustępie 7.5. pkt. 2)
2) dofinansowanie w formie pożyczki do 90% kosztów kwalifikowanych albo 100% kosztów kwalifikowanych, w przypadku przedsięwzięć realizowanych przez gminy o znaczącym udziale obszarów chronionych („zielone gminy”), podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji zadań własnych tych gmin.

Typ beneficjentów:

1) jednostki samorządu terytorialnego i ich związki, w tym jednostki samorządu terytorialnego realizujące przedsięwzięcia w formie wykonania zastępczego;
2) podmioty publiczne działające w imieniu Skarbu Państwa;
3) osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, przedsiębiorstwa państwowe, spółki prawa handlowego.

Rodzaje przedsięwzięć

1) Projekty dotyczące unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych lub działań naprawczych lub rekultywacji/remediacji zanieczyszczonej gleby, ziemi i wód gruntowych, likwidujące zagrożenie dla środowiska naturalnego o zasięgu regionalnym lub ponadregionalnym, które uzyskają rekomendację GIOŚ (w tym przedsięwzięcia realizowane w formie wykonania zastępczego).
2) Wykonanie dokumentacji dla przedsięwzięć z zakresu unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych oraz działań naprawczych, rekultywacji powierzchni ziemi oraz remediacji gleby, ziemi i wód gruntowych, likwidujących zagrożenie dla środowiska naturalnego o zasięgu regionalnym lub ponadregionalnym, które uzyskają rekomendację GIOŚ lub GDOŚ, jako stwarzające szczególne zagrożenie dla środowiska, zawierające w szczególności:
a) analizę wariantów (wraz z uwzględnieniem wariantu zerowego) realizacji przedsięwzięcia z uwzględnieniem oceny zagrożenia dla zdrowia ludzi i stanu środowiska,
b) analizę możliwości finansowania realizacji przedsięwzięcia z uwzględnieniem dopuszczalności pomocy publicznej oraz stosowania zasady „zanieczyszczający płaci”,
c) określenie sposobu usunięcia i unieszkodliwienia odpadów niebezpiecznych lub przeprowadzenia działań naprawczych lub rekultywacji/remediacji, w tym sposobu oczyszczania gleby, ziemi i wód gruntowych lub sposobu ograniczenia możliwości rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń,
d) zakres rzeczowy przedsięwzięcia i kosztorys,
e) dokumentację niezbędną do ubiegania się o wymagane prawem decyzje.
3) Przedsięwzięcia polegające na przeprowadzeniu działań naprawczych lub rekultywacji/remediacji powierzchni ziemi na terenach zdegradowanych, w tym terenach zanieczyszczonych przez przemysł.
4) Przedsięwzięcia dotyczące zamykania i rekultywacji składowisk odpadów.

Intensywność dofinansowania

1) dofinansowanie w formie dotacji:
- do 50% kosztów kwalifikowanych dla przedsięwzięć dotyczących zamykania i rekultywacji składowisk innych niż niebezpieczne i obojętne, na których składowane były odpady komunalne; - do 80% kosztów kwalifikowanych dla przedsięwzięć wskazanych w Rodzaje przedsięwzięć. pkt. 1) lub wykonania dokumentacji, o której mowa w Rodzaje przedsięwzięć pkt. 2)
2) dofinansowanie w formie pożyczki do 90% kosztów kwalifikowanych albo 100% kosztów kwalifikowanych, w przypadku przedsięwzięć realizowanych przez gminy o znaczącym udziale obszarów chronionych („zielone gminy”), podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji zadań własnych tych gmin

Koszty kwalifikowane

Kwalifikowane są następujące koszty:
a) koszty związane z przygotowaniem przedsięwzięcia, kwalifikuje się do wysokości nieprzekraczającej 5% sumy kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia (ograniczenie to nie dotyczy przedsięwzięć obejmujących wyłącznie przygotowanie dokumentacji),
b) roboty demontażowe i rozbiórkowe,
c) zbieranie, transport oraz odzysk lub unieszkodliwienie odpadów, w tym przeterminowanych środków ochrony roślin i ich opakowań, elementów budowlanych oraz zanieczyszczonej gleby i ziemi,
d) przeprowadzenie działań naprawczych lub rekultywacji/remediacji zdegradowanego terenu (oczyszczanie gleby, ziemi i wód gruntowych, ograniczenie możliwości rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w glebie, ziemi i wodach, zmiana niekorzystnego antropogenicznego ukształtowania terenu, wprowadzanie roślinności, zalesianie, zadrzewianie),
e) koszty zmiany ukształtowania terenu i niezbędnych instalacji dla jego udostępnienia do celów rekreacyjnych.
f) rekultywacja techniczna składowiska (ukształtowanie wierzchowiny, wykonanie okrywy rekultywacyjnej, uporządkowanie gospodarki odciekami);
g) odgazowanie składowiska (wykonanie studni odgazowujących, instalacji do pozyskania biogazu (np. biofiltry, rurociągi, pochodnie, instalacje elektryczne pochodni);
h) rekultywację biologiczną składowiska (wprowadzenie roślinności);
i) instalacje do monitoringu (np. piezometry).
2) Nie kwalifikuje się kosztów:
a) zarządzania przedsięwzięciem,
b) realizacji instalacji służących do energetycznego wykorzystania biogazu oraz rurociągów służących do przesyłu biogazu poza teren składowiska,
c) nabycia nieruchomości.
3) Koszty poniesione przed dniem złożenia wniosku mogą być kwalifikowane do wysokości nieprzekraczającej 10% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia.
4) Dla przedsięwzięć polegających na rekultywacji składowisk odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, na których składowane były odpady komunalne koszty kwalifikuje się do wysokości nieprzekraczającej 1 mln zł w przeliczeniu na 1 ha składowiska poddanego rekultywacji.

Część 2)Przeciwdziałanie osuwiskom ziemi i likwidowanie ich skutków dla środowiska

Nabór wniosków:

Program realizowany będzie w latach 2015 - 2023, przy czym:
1) zobowiązania (rozumiane jako podpisywanie umów) podejmowane będą do 2020 r.,
2) środki wydatkowane będą do 2023 r.

Forma dofinansowania:

Dofinansowanie w formie dotacji:
1) dla przedsięwzięć określonych w Rodzaj przedsięwzięć pkt 1:
− do 90% kosztów kwalifikowanych,
− do 100% kosztów kwalifikowanych dla przedsięwzięć realizowanych przez gminy o znaczącym udziale obszarów chronionych („zielone gminy”), z uwzględnieniem przepisów o pomocy publicznej
2) dla przedsięwzięć określonych w Rodzaj przedsięwzięć pkt 2 do 100 % kosztów kwalifikowanych, z uwzględnieniem przepisów o pomocy publicznej, jednakże nie więcej niż 10 000 tys. zł na jedno przedsięwzięcie.

Warunki dofinansowania
1) przedsięwzięcie określone we wniosku o udzielenie dofinansowania nie zostało dofinansowane w ramach dofinansowania zadań Projektu „Osłona Przeciwosuwiskowa”, realizowanego przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji (MAC),
2) przedsięwzięcie posiada pozytywną rekomendację (opinię merytoryczną) Wojewódzkiego Zespołu Nadzorującego realizację projektu pn. „Osłona Przeciwosuwiskowa (finansowanie likwidacji skutków osuwisk i zapobieganie ich występowaniu)”, sporządzoną w zakresie:
− zasadności realizacji przedsięwzięcia,
− zasadności wielkości wnioskowanego dofinansowania,
− zasadności założonego zakresu rzeczowego,
− opiniowania opracowanych dla przedsięwzięć dokumentacji geologiczno-inżynierskich i projektowo-budowlanych,
− opiniowania dokumentów niezbędnych do wykonania dokumentacji, m.in. kart osuwisk, pod kątem zasadności wykonania dokumentacji,
3) w przypadku, gdy dofinansowanie stanowi pomoc publiczną, musi być ono udzielane zgodnie z regulacjami dotyczącymi pomocy publicznej;

Typ beneficjentów:

1) jednostki samorządu terytorialnego;
2) spółki akcyjne lub spółki z o.o., w których co najmniej 51% akcji lub udziałów posiadają jednostki samorządu terytorialnego;
3) podmioty (w tym stowarzyszenia) zarządzające obiektami zabytkowymi, które są własnością Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego;
4) kościoły i organizacje kościelne (osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania).

Rodzaje przedsięwzięć

1) Wykonywanie projektów robót geologicznych, dokumentacji geologiczno-inżynierskich osuwisk oraz projektów budowlanych zabezpieczenia lub stabilizacji osuwisk.
2) Wykonywanie prac stabilizacyjnych i zabezpieczających dotyczących osuwisk stanowiących zagrożenie dla środowiska, urządzeń i obiektów ochrony środowiska, gospodarki wodnej, obszarów cennych przyrodniczo i zabytków kultury; prace nie obejmują remontów i modernizacji dróg, budynków, urządzeń i obiektów zagrożonych lub uszkodzonych przez osuwiska.

Koszty kwalifikowane

1. Okres kwalifikowalności kosztów od 01.01.2015 r. do 31.12.2023 r., w którym to poniesione koszty mogą być uznane za kwalifikowane (z zastrzeżeniem zgodności z zasadami udzielania pomocy publicznej).
2. Koszty kwalifikowane - zgodnie z „Wytycznymi w zakresie kosztów kwalifikowanych”, z zastrzeżeniem, że kwalifikowane są wyłącznie następujące koszty:
1) przygotowanie zaplecza i terenu, na którym będą prowadzone roboty związane z przeciwdziałaniem powstawaniu osuwisk, stabilizacją powstałych osuwisk (teren budowy) oraz po zakończeniu robót jego likwidacja,
2) roboty budowlano-montażowo-instalacyjne, w tym montaż urządzeń, instalacji, wyposażenia i sprzętu (wraz z zakupem materiałów niezbędnych do wykonania tych robót),
3) prace stabilizacyjne na osuwisku, w tym palowanie, utwardzanie i iniekcja gruntu,
4) wykonywanie otworów wraz z pracami technologicznymi,
5) wykonywanie prac strzałowych,
6) wykonywanie robót ziemnych,
7) wykonywanie robót budowlanych, w tym wykonywanie murów oporowych,
8) roboty odwodnieniowe,
9) transport urobku,
10) roboty demontażowe i rozbiórkowe oraz rekultywacja terenu,
11) badania geologiczne i hydrogeologiczne, w tym: prace terenowe, geofizyczne, laboratoryjne,
12) koszty wykonania projektów prac, badań geologiczno – inżynierskich,
13) koszty wykonania projektów budowlanych,
14) koszty wykonania dokumentacji geologicznych-inżynierskich,
15) koszty wykonania dokumentacji projektowo-budowlanych,
16) koszty niezbędnych opinii geologicznych,
17) koszty dozoru oraz nadzoru geologicznego, budowlanego, w wysokości do 3 % kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia, z wyłączeniem kosztów nadzoru inwestorskiego i autorskiego,
18) koszty informacji i promocji,
19) podatek od towarów i usług VAT – zgodnie z „Wytycznymi w zakresie kosztów kwalifikowanych”.