analizy finansowe

Analizy finansowe przedsiębiorstwa podstawą inwestycji

Dlaczego warto przeprowadzać analizy

Analiza finansowa przedsiębiorstwa staje się podstawą do określenia możliwości inwestycyjnych każdego przedsiębiorstwa. Określając obecne zasoby techniczne firmy, oraz analizując zapotrzebowanie ze strony klientów jesteśmy w stanie doradzić Państwu jaki rodzaj inwestycji będzie w Państwa przypadku najkorzystniejszy.

Analiza finansowa pozwoli również zaplanować dalszy rozwój firmy, pokazując jednocześnie prognozy finansowe Państwa przedsiębiorstwa na następne lata. Jej opracowanie wskaże mocne i słabe strony każdego przedsięwzięcia, pomoże w analizie możliwości finansowych oraz wskaże konieczność uzyskania zewnętrznych źródeł finansowania.

O ile bilans informuje nas o wielkości zadłużenia, nie daje szans na określenie terminów spłat zobowiązań. Podobnie w bilansie możemy znaleźć informacje na temat wielkości majątku, brak jest natomiast wskazania na rzeczywistą ich wartość (chodzi o wycenę, sporządzoną według stawek z tzw. wtórnego rynku środków produkcji).

Podobne zjawiska występują w przypadku rachunku wyników. Choć niejednokrotnie analiza wskazuje na wysoką rentowność przedsiębiorstwa okazuje się, że ma ono znaczne problemy z utrzymaniem płynności. Informacji na ten temat należy szukać właśnie w rachunku przepływów finansowych.

Podstawowym założeniem w konstrukcji rachunku przepływów finansowych jest rozróżnienie trzech sfer działania przedsiębiorstwa: działalności operacyjnej, inwestycyjnej i finansowej. W sferze operacyjnej firma generuje strumienie pieniężne, pochodzące z jej podstawowej działalności. W sferze działalności inwestycyjnej ujmuje się strumienie pieniężne, związane ze zmianami stanu składników majątkowych firmy. Z kolei sfera działalności finansowej to nic innego, jak dokładne określenie zmian struktury kapitałów, posiadanych przez przedsiębiorstwo.

Co oferujemy

W ramach analizy finansowej Państwa przedsiębiorstwa oferujemy:

— przeprowadzenie analizy rachunku zysków i strat oraz analizę majątkową aktywów i pasywów bilansu, w tym z punktu widzenia zarządzania wartości firmy
— opracowanie rachunku strumieni i ocenę kondycji finansowej w oparciu o strumień gotówki netto (cash flow)
— analizę wskaźnikową (w tym rentowności, sprawności i płynności przedsiębiorstwa)
— analizę kosztu kapitału
— weryfikację projektów inwestycyjnych z użyciem NPV i IRR

Nasze oprogramowanie

W celu zaprezentowania Państwu walorów skorzystania z naszych usług w najbliższym czasie na stronie internetowej znajdzie się przykładowy arkusz kalkulacyjny do obliczeń wskaźnika płynności finansowej przedsiębiorstwa.

W przypadku chęci uzyskania pełnej analizy Państwa przedsiębiorstwa prosimy o kontakt z naszym biurem.