pomoc techniczna

Program Operacyjny - Pomoc Techniczna

Opis Działania

Polska w latach 2007-2013 staje przed wyzwaniem realizacji programów wciągu pełnego okresu finansowania. Stąd też Program Operacyjny Pomoc Techniczna. gwarantuje środki finansowe na obsługę procesu realizacji NSRO, zapewnia ciągłość programowania interwencji strukturalnych oraz promocję i informację na temat NSRO (Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia).

Główne działania:

Celem głównym programu Pomoc Techniczna jest zapewnienie sprawnego i efektywnego przebiegu realizacji Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia w latach 2007–2013.

Będzie on realizowany przy pomocy 2 celów szczegółowych:

1. Zapewnienie sprawnej realizacji NSRO oraz wsparcie przygotowania przyszłych interwencji funduszy strukturalnych
2. Skuteczne rozpowszechnianie informacji i promocja NSRO oraz zapewnienie odpowiedniego przepływu i wymiany informacji pomiędzy uczestnikami procesu realizacji NSRO.

W celu realizacji powyższych celów, określono szczegółowe Priorytety realizacji tego programu:

Priorytet 1: Sprawna realizacja Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia

Celem priorytetu jest osiągnięcie sprawnego systemu zarządzania, wdrażania, monitorowania, oceny i kontroli NSRO oraz zapewnienie płynnego przejścia z bieżącego okresu programowania do kolejnego okresu programowania pomocy strukturalnej.

Cel priorytetu zostanie osiągnięty poprzez realizację trzech celów bezpośrednich:

 • zapewnienie niezbędnych zasobów ludzkich oraz stałe podnoszenie kwalifikacji osób zapewniających sprawną realizację NSRO,
 • zapewnienie warunków i odpowiednich zasobów sprzyjających efektywnej realizacji wszystkich bieżących działań administracyjnych związanych ze sprawnym wykonywaniem obowiązków z zakresu zarządzania, wdrażania, monitorowania, oceny i kontroli pomocy strukturalnej realizowanej w ramach NSRO,
 • wsparcie procesu przygotowania operacji funduszy strukturalnych w Polsce w kolejnym okresie programowania.

Priorytet 2: Komunikacja i promocja

Celem nadrzędnym realizowanym w ramach Priorytetu 2 jest kreowanie popytu na środki z instrumentów strukturalnych Unii Europejskiej w Polsce oraz zapewnienie efektywnej realizacji i trwałości NSRO w Polsce.

Osiągnięcie celu strategicznego odbywa poprzez realizację dwóch celów bezpośrednich:

 • upowszechnianie wiedzy na temat NSRO oraz kompetencji w zakresie pozyskiwania środków na działania prorozwojowe oraz zwiększanie świadomości społecznej w zakresie korzyści płynących z wdrażania NSRO,
 • przygotowanie i koordynacja systemu przepływu doświadczeń pomiędzy uczestnikami procesu programowania, wdrażania i informacji w zakresie funduszy strukturalnych.

Na realizację Programu przeznaczono 607,88 mln euro w tym: 516,7 mln euro z EFRR (85%)

 • Oś priorytetowa 1: Sprawna realizacja NSRO - 530 mln euro
 • Oś priorytetowa 2: Komunikacja i promocja - 77,88 mln euro

Beneficjenci ostateczni

Beneficjentami POPT 2007-2013 mogą być centralne jednostki systemu realizacji NSRO/PWW w szczególności:

 • Instytucja koordynująca NSRO,
 • Instytucja Zarządzająca PWW,
 • Jednostka koordynująca realizację Regionalnych Programów Operacyjnych,
 • Instytucje Zarządzające i Pośredniczące poszczególnymi Programami Operacyjnymi zarządzanymi centralnie,
 • Instytucja Certyfikująca,
 • Instytucja Audytowa,
 • jednostka odpowiedzialna za otrzymywanie i przekazywanie płatności,
 • operator krajowego systemu informatycznego wspomagającego realizacje NSRO,
 • oraz poprzez fundusze dotacji (grantów) partnerzy społeczno-gospodarczy (w tym organizacje pozarządowe) zaangażowani w realizację NSRO.

Oprócz Programów Operacyjnych o zasięgu krajowym, w okresie finansowania 2007-2013 będzie obowiązywać 16 Regionalnych Programów Operacyjnych przyporządkowanych do poszczególnych województw.