biznes plany

Biznes Plan jako podstawa dobrej inwestycji

Czym jest biznes plan?

Biznes Plan jest pożytecznym narzędziem w podejmowaniu i realizacji projektów inwestycyjnych. Stanowi opis wszystkich zagadnień związanych z określonym przedsięwzięciem inwestycyjnym dla zminimalizowania ryzyka inwestycyjnego. Jest narzędziem badającym opłacalność konkretnych przedsięwzięć biznesowych. Może służyć również ocenie wewnętrznej firmy, ustaleniu jej strategii dalszej działalności oraz określeniu metod i kierunków rozwoju. Z racji swojego zastosowania jest wymagany nie tylko przez jednostki wdrażające fundusze strukturalne, ale także przez banki i potencjalnych partnerów.

Rozróżnia się dwa typy biznes planu:

 • Służący ocenie opłacalności konkretnego projektu
 • Odnoszący się do przedsiębiorstwa jako całości

Właściwie każdy może napisać napisać biznes plan. Jednak my to robimy sprawnie i profesjonalnie, przygotowując dokument na cele Państwa konkretnego projektu.

Nasze doświadczenie obejmuje niemal wszystkie branże i kilka rodzajów przedsięwzięć (inwestycyjne, marketingowe, szkoleniowe, doradcze, informatyczne, zarządzania).

Zastosowanie Biznes Planów

Biznes plany coraz częściej stają się obowiązkowym załącznikiem do następujących działań:

 • złożenia wniosku o kredy inwestycyjny do banku
 • złożenia wniosku o dotację do jednostek zarządzających funduszami inwestycyjnymi
 • złożenie wniosków na inne dotację i konkursy
 • poszukiwanie partnera do współpracy

Biznes plany sporządza się zazwyczaj w jednej z poniższych sytuacji:

 • założenie nowego przedsiębiorstwa,
 • łączenie przedsiębiorstw – fuzje,
 • pozyskanie środków zewnętrznych na finansowanie firmy (kredyt, emisja akcji, obligacji ),
 • ubieganie się o dotacje
 • w krytycznym okresie – zmiana formy własności, profilu działalności, ukierunkowanie na nowe rynki, duże inwestycje modernizacyjne, wprowadzenie zarządu komisarycznego, postępowanie układowe lub ugodowe),
 • prywatyzacja przedsiębiorstwa państwowego,
 • wycena przedsiębiorstwa,
 • likwidacja przedsiębiorstwa,
 • tworzenie wspólnych przedsięwzięć (joint ventures),
 • na konkurs o kontrakt menedżerski.

Jak wygląda biznes plan

Typowy biznesplan powinien się składać z następujących elementów:

1. Streszczenie menedżerskie
2. Analiza rynkowa
3. Opis firmy
4. Opis struktury organizacyjnej
5. Strategie marketingowe i sprzedażowe
6. Opis produktu/usługi
7. Analiza finansowa
8. Załączniki

1. Streszczenie menedżerskie - To zwięzłe podsumowanie całego planu zawierające dodatkowo historię firmy. Ma pokazać, gdzie aktualnie znajduje się twoja firma i dokąd zmierza. To pierwsza część planu, dlatego jest szczególnie istotna. Określa, dlaczego sądzisz, że twoja koncepcja ma szanse na pomyślną realizację i czemu warto wesprzeć twój pomysł. Streszczenie menedżerskie sporządza się na końcu, gdyż stanowi zwięzłe podsumowanie wszystkich zawartych w biznesplanie elementów.

2. Analiza rynkowa – powinna stanowić odzwierciedlenie znajomości rynku i branży. Ta część musi zaś zawierać: opis branży i prognozy jej dotyczące, opis rynku docelowego, wyniki badań rynkowych, analizę konkurencji.

3. Ogólna charakterystyka przedsiębiorstwa – W tej części musi znaleźć się opis istoty działalności oraz główne czynniki i przesłanki, które są gwarancją, że przedsięwzięcie odniesie sukces. Jest tu miejsce na argumenty potwierdzające, że produkt/usługa jest w stanie pokryć istniejące na rynku zapotrzebowanie oraz dowody na to, że zaspokaja ono rynkowe potrzeby.

4. Opis struktury organizacyjnej - Ta część powinna zawierać szczegóły struktury organizacyjnej firmy, informacje, co do jej formy prawnej i formy własności, profile kadry menedżerskiej oraz kwalifikacje kadry kierowniczej, skład zarządu. Tutaj też zamieszcza się informacje na temat polityki płacowej.

5. Strategie marketingowe i sprzedażowe - W tej części BP należy zdefiniować strategię marketingową. Powinna być ona dopasowana do celów i działalności marketingowej firmy. Ta część określa kierunki rozwoju firmy, pozyskiwania nowych rynków zbytu, sposób dotarcia do kanałów dystrybucji oraz do klientów.

6. Opis produktu/usługi – Tu ma się znaleźć opis produktu lub usługi oferowanej przez firmę, z uwzględnieniem jego zalet dla bieżących i potencjalnych klientów. Warto tu podkreślić powody dla których właśnie produkt/usługa oferowana przez firmę zaspokoi ważną lukę w rynku docelowym.

7. Analiza finansowa - Należy przedstawić tutaj historyczne dane ilustrujące dotychczasowe wyniki firmy. Należą do nich:

- rachunek zysków i strat
- bilans
- cash flow (rachunek przepływów gotówkowych)

W tej części również należy zaprezentować prognozy finansowe co do spodziewanych przychodów, bilansu, cash flow, budżetu na wydatki na każdy rok.

8. Załączniki - W tej części powinny się znaleźć - stosownie do potrzeb - materiały prezentujące w szczegółowy sposób podane w głównej części planu informacje.