Termomodernizacja budynków jednostek samorządu terytorialnego

Program realizowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w 2014 roku

Cel działania:

Zmniejszenie zapotrzebowania na energię cieplną budynków, co pozwoli na dostosowanie do obowiązujących norm cieplnych. Bezpośrednią konsekwencją realizacji przedsięwzięć będzie zmniejszenie dużych wartości mocy zamówionej z ciepłowni oraz wysokich wskaźników spalania paliw w lokalnych źródłach emisji.

Nabór wniosków:

od 03.03.2014 do wyczerpania alokacji.

Forma dofinansowania:

Pożyczka; Dotacja

Typ beneficjentów:

Jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki podległe,

Intensywność dofinansowania

1) Dofinansowanie w formie pożyczki do 100% kosztów kwalifikowanych;
2) Maksymalna wysokość dotacji może wynieść do 25% kosztów kwalifikowanych pod warunkiem zaciągnięcia pożyczki w wysokości przynajmniej 50% kosztów kwalifikowanych;
3) Intensywność dofinansowania określona będzie z uwzględnieniem przepisów pomocy publicznej w ramach, której udzielone zostanie dofinansowanie. Łączne dofinansowanie ze środków publicznych nie może przekroczyć dopuszczalnych poziomów intensywności określonych rozporządzeniem w sprawie pomocy de minimis;
4) W przypadku współfinansowania projektów dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej pożyczka ze środków Funduszu może wynosić do 80 % różnicy między kosztami kwalifikowanymi a dotacją rozwojową dla projektu

Rodzaje przedsięwzięć

Dofinansowaniu podlegać będą przedsięwzięcia polegające na zmniejszeniu zapotrzebowania na energię cieplną, np.:
1) kompleksowa termomodernizacja budynku;
2) docieplenie ścian zewnętrznych budynku;
3) zastosowanie rekuperacji ciepła.