regionalne programy operacyjne

Opis zasad programów

W latach 2007-2013 część programów operacyjnych będzie realizowana przez regionalne instytucje wdrażające. Rozwiązanie to pozwoli na niwelację przynajmniej części z najistotniejszych problemów regionalnych. Znajomość specyfiki poszczególnych województw pozwoli także na podział środków finansowych umożliwiający realizację bardziej skutecznych działań przy promocji regionu i wzrostu jego konkurencyjności.

W związku z tym każde województwo jest zobligowane od przedstawienia własnego programu operacyjnego określającego główne zasady przydzielania funduszy unijnych na lata 2007-2013.

Na dzień dzisiejszy projekty Regionalny Programów zostały przekazane do Brukseli w celu ich zatwierdzenia. Wstępne wersje tych dokumentów można znaleźć na stronach internetowych poszczególnych Urzędów Marszałkowskich.

Główne cele projektu

W celu przedstawienia głównych celów realizacji regionalnych programów poniżej przedstawiamy cele Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego:

1. Rozwój gospodarki, w tym gospodarki opartej na wiedzy
2. Poprawa i uzupełnienie istniejącej infrastruktury technicznej
3. Wzmacnianie endogenicznych czynników rozwoju województwa mazowieckiego
4. Podniesienie standardów warunkujących rozwój kapitału ludzkiego w regionie

Poszczególne działania realizowane w ramach programów będą opisane po zatwierdzeniu ostatecznych wersji dokumentów programowych.