Ochrona powierzchni ziemi Część 2)

Część 2) Rekultywacja terenów zdegradowanych i składowisk odpadów komunalnych

Cel działania:

Ograniczenie negatywnego oddziaływania na środowisko poprzez rekultywację terenów zdegradowanych, w tym zamykanych składowisk.

Nabór wniosków:

Nabór wniosków odbywa się w trybie ciągłym.

Forma dofinansowania:

Dotacja
Pożyczka

Typ beneficjentów:

1) jednostki samorządu terytorialnego i ich związki, w tym jednostki samorządu terytorialnego realizujące przedsięwzięcia w formie wykonania zastępczego;
2) podmioty publiczne działające w imieniu Skarbu Państwa;
3) przedsiębiorcy.

Rodzaje przedsięwzięć

1) Przedsięwzięcia polegające na przeprowadzeniu działań naprawczych lub rekultywacji powierzchni ziemi na terenach zdegradowanych, w tym terenach zanieczyszczonych przez przemysł.
2) Przedsięwzięcia dotyczące zamykania i rekultywacji składowisk odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne na których składowane były odpady komunalne.

Intensywność dofinansowania

1) dofinansowanie w formie dotacji do 50% kosztów kwalifikowanych;
2) dofinansowanie w formie pożyczki do 90% kosztów kwalifikowanych;
z uwzględnieniem przepisów dotyczących dopuszczalności pomocy publicznej.

Maksymalne zaangażowanie środków NFOŚiGW w rekultywację 1 ha składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne na którym składowane były odpady komunalne nie może przekroczyć 500 tys. zł.

Koszty kwalifikowane

1) Roboty demontażowe i rozbiórkowe;
2) Zbieranie, transport oraz unieszkodliwienie odpadów, elementów budowlanych oraz zanieczyszczonej gleby i ziemi;
3) Przeprowadzenie działań naprawczych lub rekultywacji zdegradowanego terenu (oczyszczanie gleby, ziemi i wód gruntowych, ograniczenie możliwości rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w glebie, ziemi i wodach, przywracanie naturalnego ukształtowania terenu, zalesianie, zadrzewianie);
4) Rekultywacja techniczna składowiska (ukształtowanie wierzchowiny, wykonanie okrywy rekultywacyjnej, uporządkowanie gospodarki odciekami);
5) Odgazowanie składowiska (wykonanie studni odgazowujących, instalacji do pozyskania biogazu (np. biofiltry, rurociągi, pochodnie, instalacje elektryczne pochodni);
6) Rekultywację biologiczną składowiska (wprowadzenie roślinności);
7) Instalacje do monitoringu (np. piezometry);

W ramach programu dofinansowaniu nie podlega realizacja instalacji służących do energetycznego wykorzystania biogazu oraz rurociągów służących do przesyłu biogazu poza teren składowiska.