Program Lemur

Nabór wniosków trwa od 20.12.2013 do 31.12.2014

Cel działania:

Celem programu jest uniknięcie emisji CO2 w związku z projektowaniem i budową nowych energooszczędnych budynków użyteczności publicznej

Typ beneficjentów:

1) jednostki sektora finansów publicznych,
2) jednostki samorządu terytorialnego oraz ich związki,
3) podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego nie będące przedsiębiorcami w tym samorządowe osoby prawne,
4) Ochotnicza Straż Pożarna,
5) uczelnie w rozumieniu ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym oraz instytuty badawcze,
6) samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej oraz podmioty lecznicze prowadzące przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 55l Kodeksu cywilnego w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych,
7) organizacje pozarządowe, kościoły i inne związki wyznaniowe wpisane do rejestru kościołów i innych związków wyznaniowych oraz kościelne osoby prawne realizujące zadania publiczne.

Rodzaje przedsięwzięć

Wsparciem finansowym objęte są inwestycje polegające na projektowaniu i budowie nowych budynków:
• budynki użyteczności publicznej - należy przez to rozumieć budynek przeznaczony na potrzeby administracji publicznej, kultury, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, turystyki, sportu.
• budynki zamieszkania zbiorowego - należy przez to rozumieć budynek przeznaczony do okresowego pobytu ludzi, w szczególności internat, dom studencki, a także budynek do stałego pobytu ludzi, w szczególności dom dziecka, dom rencistów.

Termin i sposób składania wniosków

Nabór wniosków odbywa się w trybie naboru ciągłego. Ogłoszenie o rozpoczęciu naboru zamieszczone będzie na stronie www.nfosigw.gov.pl

Formy dofinansowania:

1) Dotacja
2) Pożyczka

Intensywność dofinansowania:

Dofinansowanie w formie dotacji wynosi do 30, 50 albo 70% kosztów wykonania dokumentacji projektowej w zależności od klasy energooszczędności projektowanego budynku. Wyróżnia się trzy klasy energooszczędności A, B i C w zależności od stopnia redukcji zapotrzebowania budynku na energię użytkową i energię pierwotną.

Dofinansowanie w formie pożyczki wynosi do 1000 zł na 1 m2 budowanej powierzchni użytkowej pomieszczeń o regulowanej temperaturze powietrza w budynku.

Koszty kwalifikowane

1) Dokumentacja projektowa,
2) Koszt wytworzenia nowych środków trwałych, w tym: koszty robocizny i nabycia materiałów pod warunkiem, że pozostają one w bezpośrednim związku z celami przedsięwzięcia objętego wsparciem,
3) Koszt nadzoru inwestorskiego.
4) Podatek VAT nie jest kosztem kwalifikowanym, jeżeli beneficjent ma możliwość żądania zwrotu lub odliczenia podatku VAT. Jeżeli beneficjent nie ma możliwości zwrotu lub odliczenia podatku VAT, to stanowi on koszt kwalifikowany.