Program Operacyjny Polska Cyfrowa Działania 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”

Instytucja Pośrednicząca:
NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU

Ogłasza konkurs w ramach:
Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”

W ramach Działania 1.1, Poddziałania 1.1.1 dofinansowanie przeznaczone jest na realizację projektów, które obejmują badania przemysłowe i prace rozwojowe albo prace rozwojowe (projekty, w których nie przewidziano prac rozwojowych nie mogą uzyskać dofinansowania).

Nabór wniosków

Od 4 maja 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.

Finansowanie:

Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu dofinansowanego w ramach konkursu wynosi 2 mln PLN.
Maksymalna wartość dofinansowania (udzielonej pomocy publicznej) nie może przekroczyć dla przedsiębiorstwa na jeden projekt pułapów określonych w § 9 ust.1 rozporządzenia MNiSW, t.j.:

  • 20 mln euro – jeżeli projekt obejmuje głównie badania przemysłowe, dotyczy to sytuacji, w której więcej niż połowa kosztów kwalifikowanych projektu jest ponoszona na działania wchodzące w zakres kategorii badań przemysłowych lub
  • 15 mln euro – jeżeli projekt obejmuje głównie prace rozwojowe, dotyczy to sytuacji, w której więcej niż połowa kosztów kwalifikowanych projektu jest ponoszona na działania wchodzące w zakres kategorii prac rozwojowych.

Intensywność wsparcia

W I: Wariant podstawowy
badania przemysłowe
Wielkość przedsiębiorstwa
Mikro 70 %
Małe 70 %
Średnie 60%

prace rozwojowe
Wielkość przedsiębiorstwa
Mikro 45 %
Małe 45 %
Średnie 35 %

W II: W przypadku szerokiego rozpowszechniania wyników projektu
badania przemysłowe
Wielkość przedsiębiorstwa
Mikro 80 %
Małe 80%
Średnie 75 %

prace rozwojowe
Wielkość przedsiębiorstwa
Mikro 60 %
Małe 60%
Średnie 50 %

Szczegółowe warunki przyznania premii z tytułu szerokiego rozpowszechniania wyników projektu określone zostały również w Przewodniku po kryteriach wyboru projektów, dostępnym na stronie IP.

Podmioty uprawnione do ubiegania się o wsparcie:

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się wyłącznie podmioty spełniające kryteria mikro-, małego lub średniego przedsiębiorcy

Wydatki kwalifikowane:

Na koszty kwalifikowane projektu w Działaniu 1.1 POIR składają się poniższe kategorie kosztów:

Koszty bezpośrednie

Wynagrodzenia (W)

Koszt kwalifikowany stanowią poniższe składniki płacowe i pozapłacowe wynagrodzenia personelu, proporcjonalnie do zaangażowania pracownika w realizację projektu:
• wynagrodzenie zasadnicze, premie i nagrody (z wyłączeniem nagród jubileuszowych),
• dodatek do wynagrodzenia za wykonywanie zadań lub funkcji w projekcie, pod warunkiem, że wynagrodzenie zasadnicze pracownika otrzymującego dodatek nie jest finansowane ze środków projektu współfinansowanego z POIR;
• dodatek funkcyjny za funkcje kierownicze pełnione w danej instytucji;
• dodatek za wieloletnią pracę;
• wynagrodzenie za okres urlopu wypoczynkowego (proporcjonalnie do procentowego zaangażowania danego pracownika w realizację projektu w miesiącu wystąpienia urlopu wypoczynkowego, a jeżeli nie można tego określić – w miesiącu poprzedzającym miesiąc wystąpienia urlopu wypoczynkowego);
• wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie ubezpieczeń społecznych (proporcjonalnie do procentowego zaangażowania danego pracownika w realizację projektu w miesiącu wystąpienia niezdolności do pracy, a jeżeli nie można tego określić – w miesiącu poprzedzającym miesiąc wystąpienia niezdolności do pracy);
• dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne i fundusze poza ubezpieczeniowe kwalifikowane proporcjonalnie do okresu, w jakim pracownik realizował zadania na rzecz projektu;
• składka na:
- ubezpieczenie emerytalne, w tym Pracowniczy Program Emerytalny,
- ubezpieczenie rentowe,
- ubezpieczenie chorobowe,
- ubezpieczenie zdrowotne,
- ubezpieczenie wypadkowe;
• składka na Fundusz Pracy;
• składka na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych;
• zaliczka na podatek dochodowy.

Podwykonawstwo (E)

Jako koszty podwykonawstwa należy rozumieć zlecanie stronie trzeciej części merytorycznych prac projektu, które nie są wykonywane na terenie i pod bezpośrednim nadzorem beneficjenta oraz koszty zasobów udostępnionych przez strony trzecie. Za podwykonawstwo nie uznaje się czynności pomocniczych, niezbędnych do wykonania zadań projektowych takich jak usługi prawne lub księgowe. W ramach projektu podwykonawstwo części prac merytorycznych można zlecać wyłącznie uczelni publicznej, państwowemu instytutowi badawczemu, instytutowi PAN lub innej jednostce naukowej będącej organizacją prowadzącą badania i upowszechniającą wiedzę.

Pozostałe koszty bezpośrednie (Op),

I. Koszty aparatury naukowo-badawczej i wartości niematerialnych i prawnych

1/ Amortyzacja Odpisy amortyzacyjne z tytułu spadku wartości stanowią koszt kwalifikowany, jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki
2/ Odpłatne korzystanie z aparatury/ WNiP Koszty ponoszone w wyniku odpłatnego korzystania z aparatury (leasing, wynajem) lub wartości niematerialnych i prawnych (opłaty licencyjne) stanowią koszty kwalifikowane w zakresie niezbędnym i przez okres niezbędny do realizacji projektu objętego pomocą.
W przypadku leasingu (finansowego lub operacyjnego) koszt kwalifikowany stanowi kwota przypadająca na część raty leasingowej wystawionej na rzecz beneficjenta związanej ze spłatą kapitału (bez części odsetkowej i innych opłat) przedmiotu umowy leasingu

II. Koszty budynków i gruntów

Koszty budynków i gruntów kwalifikowane są w zakresie i przez okres niezbędny do realizacji projektu. W ramach tej kategorii kwalifikowane są m.in. następujące rodzaje kosztów:
• dzierżawa gruntów - tylko raty dzierżawne bez części odsetkowej;
• wieczyste użytkowanie gruntów - tylko opłaty za użytkowanie wieczyste z wyłączeniem odsetek;
• amortyzacja budynków - w przypadku, gdy wykorzystywane są także w innych celach niż realizacja projektu, kwalifikowana jest tylko ta część odpisu amortyzacyjnego, która odpowiada proporcji wykorzystania budynków w celu realizacji projektu objętego pomocą. W przypadku wskazanych powyżej kosztów budynków i gruntów (np. dzierżawa gruntów, wieczyste użytkowanie gruntów, amortyzacja budynków) łączna kwota wydatków kwalifikowanych w projekcie nie może przekroczyć 10% całkowitych kosztów kwalifikowanych projektu. III. Pozostałe koszty operacyjne Do pozostałych kosztów operacyjnych zalicza się m.in. koszty materiałów, środków eksploatacyjnych i podobnych produktów ponoszone bezpośrednio w związku z realizacją projektu objętego pomocą.
W ramach tej kategorii kwalifikowane są m.in. następujące rodzaje kosztów:
• materiały, np. surowce, półprodukty, odczynniki;
• sprzęt laboratoryjny (co do zasady wszystkie zakupy niespełniające wymogu środka trwałego zgodnie z ustawą o rachunkowości oraz z przyjętą polityką rachunkowości);
• koszty utrzymania linii technologicznych, instalacji doświadczalnych itp. w okresie i w proporcji wykorzystania w projekcie;
• wynajem powierzchni laboratoryjnej;
• elementy służące do budowy i na stałe zainstalowane w prototypie, instalacji pilotażowej lub demonstracyjnej;
• koszty promocji projektu (publikacje, koszt strony internetowej itp. – bez kosztów delegacji, które należy rozliczać w ramach kosztów pośrednich) do 1% kosztów kwalifikowanych projektu;
• koszt audytu zewnętrznego, jeżeli rozpoczął się on po zrealizowaniu 50% planowych wydatków związanych z projektem, ale nie później niż przed zrealizowaniem 80% planowanych wydatków związanych z realizacją projektu.

Koszty pośrednie (O)

Koszty pośrednie ponoszone w związku z realizacją projektu objętego pomocą są rozliczane metodą ryczałtową, jako procent od kosztów bezpośrednich z wyłączeniem kosztów podwykonawstwa (kategorii E), zgodnie ze wzorem:
O = (W + Op) x max 17%
Koszty rozliczone metodą ryczałtową są traktowane jako wydatki poniesione. W ramach projektu beneficjent nie ma obowiązku zbierania ani opisywania dokumentów księgowych w celu potwierdzenie poniesienia wydatków, które zostały rozliczone jako koszty pośrednie.
UWAGA: Koszty rozliczane metodą ryczałtową w ramach kosztów pośrednich nie mogą zostać wykazane w ramach kosztów bezpośrednich projektu (w kategoriach W, E i Op).

Podatek VAT

Podatek VAT stanowi koszt kwalifikowany jedynie wówczas, gdy został poniesiony przez beneficjenta w związku z kosztami kwalifikowanymi, zaś beneficjent nie ma prawnej możliwości odzyskania podatku VAT (podatek VAT podlegający odzyskaniu zgodnie z ustawą o VAT nie będzie uważany za kwalifikowany, nawet jeśli nie został faktycznie odzyskany przez beneficjenta, a jedynie zaistniała taka możliwość, wskazana w przepisach prawa - w takim przypadku podatek VAT będzie zawsze wydatkiem niekwalifikowanym).
Możliwość odzyskania podatku VAT rozpatruje się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług oraz rozporządzeń do tej ustawy.