Program priorytetowy BOCIAN

Program priorytetowy BOCIAN - rozproszone, odnawialne źródła energii

Nabór wniosków: od 01.04.2014 r. do 30.09.2014 r.

Cel działania:

Ograniczenie lub uniknięcie emisji CO2 poprzez zwiększenie produkcji energii z instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii

Typ beneficjentów:

Przedsiębiorcy

Terminy i sposób składania wniosków

1. Nabór wniosków odbywa się w trybie ciągłym.
2. Wnioski będą przyjmowane w terminie 30 dni kalendarzowych od daty rozpoczęcia naboru przez NFOŚiGW. Nabory będą powtarzane do wyczerpania środków.

Forma dofinansowania:

Pożyczka

Rodzaje przedsięwzięć

1. elektrownie wiatrowe do 3 MWe
2. systemy fotowoltaiczne od 200 kWp do 1 MWp
3. pozyskanie energii z wód geotermalnych od 5 MWt do 20 MWt
4. małe elektrownie wodne do 5 MW
5. źródła ciepła opalane biomasą do 20 MWt
6. biogazownie rozumiane jako obiekty wytwarzania energii elektrycznej lub ciepła z wykorzystaniem biogazu rolniczego od 300 kWe do 2 MWe
7. wytwarzanie energii elektrycznej w wysokosprawnej kogeneracji na biomasę do 5 MWe

Intensywność dofinansowania

1) intensywność dofinansowania dla poszczególnych rodzajów przedsięwzięć:
a) elektrownie wiatrowe – do 30 %,
b) systemy fotowoltaiczne – do 75 %,
c) pozyskiwanie energii z wód geotermalnych – do 50 %,
d) małe elektrownie wodne – do 50 %,
e) źródła ciepła opalane biomasą – do 30 %,
f) biogazownie rozumiane jako obiekty wytwarzania energii elektrycznej lub ciepła z wykorzystaniem biogazu rolniczego oraz instalacji wytwarzania biogazu rolniczego celem wprowadzenia go do sieci gazowej dystrybucyjnej i bezpośredniej – do 75%,
g) wytwarzanie energii elektrycznej w wysokosprawnej kogeneracji na biomasę – do 75 %;

Warunki dofinansowania

1) kwota pożyczki: od 2 do 40 mln zł;
2) dofinansowanie nie może być przyznane przedsięwzięciom, które otrzymały dofinansowanie z innych programów priorytetowych NFOŚiGW;
3) oprocentowanie pożyczki w skali roku wynosi WIBOR 3M -100 pkt bazowych, nie mniej niż 2%.

Koszty kwalifikowane

Okres kwalifikowalności kosztów od 01.01.2012 r. do 31.12.2020 r., z zastrzeżeniem przepisów pomocy publicznej.

Do dofinansowania kwalifikują się także koszty przygotowania niezbędnej dokumentacji poniesione przed 01.01.2012 r.

Koszty kwalifikowane na realizację przedsięwzięcia mogą być ponoszone w następujących kategoriach:
1) prace przygotowawcze (w tym: koncepcje techniczne, studium wykonalności, raport o oddziaływaniu na środowisko), pod warunkiem, że zostały wskazane we wniosku o dofinansowanie;
2) projekty budowlane i wykonawcze;
3) koszt nabycia lub koszt wytworzenia nowych środków trwałych, w tym:
a) budowli i budynków (powinien istnieć bezpośredni związek między nabyciem budynków i budowli a celami przedsięwzięcia),
b) maszyn i urządzeń,
c) narzędzi, przyrządów i aparatury,
d) infrastruktury technicznej związanej z nową inwestycją, przy czym przez budowę urządzeń infrastruktury technicznej rozumie się instalacje wewnętrzne w obiektach technologicznych, przyłącza doprowadzające media do obiektów technologicznych, drogi i place technologiczne, itp.;
4) koszt montażu i uruchomienia środków trwałych;
5) koszt nabycia materiałów lub robót budowlanych, pod warunkiem że pozostają w bezpośrednim związku z celami przedsięwzięcia objętego wsparciem;
6) nabycie wartości niematerialnych i prawnych w formie: patentów, licencji, nieopatentowanej wiedzy technicznej, technologicznej lub z zakresu organizacji i zarządzania.