Racjonalna gospodarka odpadami Część 1)

Część 1) Gminne systemy gospodarowania odpadami komunalnymi

Cel działania:

Realizacja zasad gospodarki odpadami, a w szczególności hierarchii sposobów postępowania z odpadami, poprzez:
− ustanowienie i utrzymanie powszechnych systemów selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
− utworzenie i utrzymanie w kraju zintegrowanej i wystarczającej sieci instalacji gospodarowania odpadami.

Nabór wniosków:

Nabór wniosków odbywa się w trybie ciągłym.

Forma dofinansowania:

Pożyczka

Typ beneficjentów:

1. Gminy i związki międzygminne
2. Przedsiębiorcy – wyłącznie w przypadku przedsięwzięć polegających na budowie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

Rodzaje przedsięwzięć

1. Zakup urządzeń specjalistycznych do gromadzenia odpadów komunalnych,
2. Budowa punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych,

Jako punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych rozumie się miejsce zbierania odpadów spełniające funkcje punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych, o którym mowa w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach spełniające następujące wymagania:
a) o powierzchni utwardzonej co najmniej 3000 m2 zapewniającej wjazd samochodów, odbiór kontenerów, magazyn, itd.,
b) wyposażone w pojemniki lub kontenery dostosowane do gromadzenia wymaganych frakcji odpadów. wraz z budynkami gospodarczymi lub co najmniej wiatami lub miejscami zadaszonymi przystosowanymi do gromadzenia zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, zużytych baterii i akumulatorów, przeterminowanych leków, chemikaliów (farb, lakierów, olejów odpadowych, itd.),
c) ogrodzone i zabezpieczone przed dostępem osób niepowołanych,
d) dysponujące zapleczem technicznym umożliwiającym prowadzenie działalności w zakresie przygotowania wybranych frakcji odpadów do ponownego użycia,
e) wyposażone w odpowiednie zabezpieczenie środowiska gruntowo-wodnego w miejscach, gdzie może nastąpić wyciek substancji niebezpiecznych,
f) wyposażone w infrastrukturę umożliwiająca prowadzenia działalności edukacyjnej w zakresie popularyzowania właściwego postępowania z odpadami m.in. technologii odbioru odpadów, sortowania i dalszego ich przygotowania do transportu, recyklingu,
g) wyposażone w zaplecze umożliwiające obsługę punkt przez stały personel w godzinach otwarcia.

3. Realizacja zadań gminy lub związku międzygminnego związanych z utrzymaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w zakresie odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych.

Intensywność dofinansowania

1. Przedsięwzięcia dotyczące budowy punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych lub zakupu urządzeń specjalistycznych do gromadzenia odpadów.

Do 90% kosztów kwalifikowanych, z uwzględnieniem przepisów dotyczących dopuszczalności pomocy publicznej.

2. Przedsięwzięcia związane z utrzymaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Do 15% kwalifikowanych rocznych kosztów odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych w gminie lub związku międzygminnym, nie więcej niż 25 zł na rok w przeliczeniu na mieszkańca gminy lub związku międzygminnego.

Koszty kwalifikowane

1. Przedsięwzięcia dotyczące budowy punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych lub zakupu urządzeń specjalistycznych do gromadzenia odpadów.

1) Dostawy lub zakup niezbędnych dla osiągnięcia efektu ekologicznego oraz spełniających odpowiednie normy urządzeń i wyposażenia technologicznego, będących środkami trwałymi. W przypadku używanych urządzeń (poza urządzeniami do gromadzenia odpadów):
a) nie mogą być one starsze niż pięć lat, licząc pełne lata kalendarzowe od roku produkcji,
b) cena nie może przekraczać wartości rynkowej, jak też ceny nowych urządzeń lub wyposażenia o zbliżonych parametrach i funkcjonalnościach, co potwierdzać winna przedstawiona wycena rzeczoznawcy. Do kosztów kwalifikowanych nie zalicza się kosztów zakupu używanych urządzeń do gromadzenia odpadów.
2) Dostawy lub zakup fabrycznie nowego sprzętu, w tym urządzeń monitorujących oraz aparatury kontrolno-pomiarowej wraz z niezbędnymi elementami uzupełniającymi, w tym sprzętu komputerowego wraz z licencjonowanym oprogramowaniem,
3) Nabycie nieruchomości gruntowych, budynków i budowli niezbędnych dla osiągnięcia efektu ekologicznego. Koszty z tego tytułu kwalifikuje się do wysokości nieprzekraczającej 20% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia.
4) Przygotowanie terenu i zaplecza budowy oraz jego likwidacja.
5) Roboty budowlano-montażowe oraz demontażowe i rozbiórkowe (w zakresie niezbędnym dla osiągnięcia efektu ekologicznego).
6) Montaż urządzeń, wyposażenia, sprzętu i aparatury.
7) Rozruch urządzeń i instalacji wraz z materiałami eksploatacyjnymi do jego przeprowadzenia.
8) Instalacje wewnętrzne, przyłącza do sieci zewnętrznych, instalacje oświetleniowe oraz kanalizacje deszczowe dla obiektów budowlanych.
9) Elementy ogrodzeń i zieleni, chroniące obiekty budowlane.
10) Drogi i place technologiczne. Koszty z tego tytułu kwalifikuje się do wysokości nieprzekraczającej 50% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia.
11) Zapłacony podatek od towarów i usług (VAT) wykazany w fakturach rozliczanych przez NFOŚiGW, jeżeli beneficjentowi nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego lub ubiegania się o zwrot VAT.
12) Koszty usług niezbędnych do realizacji inwestycji, w tym koszty ekspertyz, nadzoru inwestorskiego, nadzoru autorskiego, inwestorstwa zastępczego.

2 Przedsięwzięcia związane z utrzymaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

1) Koszty ponoszone przez gminę lub związek międzygminny o których mowa w art. 6r ust. 2 pkt 1) ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(Dz. U. z 2012 r. poz. 391, z późn. zm.).
2) Koszty mogą zostać uznane za kwalifikowane, jeśli zostały poniesione po
dniu 01.07.2013 r.