Racjonalna gospodarka odpadami Cześć 2)

Cześć 2) Instalacje gospodarowania odpadami

Cel działania:

Realizacja zasad gospodarki odpadami, a w szczególności hierarchii sposobów postępowania z odpadami, poprzez:
− ustanowienie i utrzymanie powszechnych systemów selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
− utworzenie i utrzymanie w kraju zintegrowanej i wystarczającej sieci instalacji gospodarowania odpadami.

Nabór wniosków:

Nabór wniosków odbywa się w trybie ciągłym.

Forma dofinansowania:

Pożyczka

Typ beneficjentów:

1. Jednostki samorządu terytorialnego i ich związki
2. Przedsiębiorcy

Rodzaje przedsięwzięć

1. Budowa nowych oraz modernizacja lub rozbudowa istniejących regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych (RIPOK),
2. Rozbudowa lub modernizacja istniejących instalacji przetwarzania odpadów, celem uzyskania statusu RIPOK.
3. Budowa nowych oraz modernizacja lub rozbudowa istniejących instalacji przeznaczonych do prowadzenia procesów recyklingu (lub przygotowania do recyklingu) selektywnie zbieranych odpadów komunalnych.
4. Budowa nowych, rozbudowa oraz modernizacja istniejących instalacji:
1) przygotowania odpadów innych niż komunalne do procesu odzysku, w tym recyklingu;
2) odzysku, w tym recyklingu odpadów innych niż komunalne;
3) termicznego przekształcania odpadów innych niż komunalne, z odzyskiem energii;
4) unieszkodliwiania odpadów innych niż komunalne w procesach innych niż składowanie wraz z towarzyszącą infrastrukturą służącą selektywnemu zbieraniu odpadów innych niż komunalne.

Intensywność dofinansowania

Do 75% kosztów kwalifikowanych, z uwzględnieniem przepisów dotyczących dopuszczalności pomocy publicznej.

Koszty kwalifikowane

1. Dostawy lub zakup niezbędnych dla osiągnięcia efektu ekologicznego oraz spełniających odpowiednie normy urządzeń i wyposażenia technologicznego, będących środkami trwałymi. W przypadku używanych urządzeń:
a) nie mogą być one starsze niż pięć lat, licząc pełne lata kalendarzowe od roku produkcji,
b) cena nie może przekraczać wartości rynkowej, jak też ceny nowych urządzeń
lub wyposażenia o zbliżonych parametrach i funkcjonalnościach, co potwierdzać winna przedstawiona wycena rzeczoznawcy.
2. Dostawy lub zakup fabrycznie nowego sprzętu, w tym urządzeń monitorujących oraz aparatury kontrolno-pomiarowej wraz z niezbędnymi elementami uzupełniającymi, w tym sprzętu komputerowego wraz z licencjonowanym oprogramowaniem.
3. Nabycie nieruchomości gruntowych, budynków i budowli niezbędnych dla osiągnięcia efektu ekologicznego. Koszty z tego tytułu kwalifikuje się do wysokości nieprzekraczającej 20% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia.
4. Przygotowanie terenu i zaplecza budowy oraz jego likwidacja.
5. Roboty budowlano-montażowe oraz demontażowe i rozbiórkowe (w zakresie niezbędnym dla osiągnięcia efektu ekologicznego).
6. Montaż urządzeń, wyposażenia, sprzętu i aparatury.
7. Rozruch urządzeń i instalacji wraz z materiałami eksploatacyjnymi do jego przeprowadzenia.
8. Instalacje wewnętrzne, przyłącza do sieci zewnętrznych, instalacje oświetleniowe oraz kanalizacje deszczowe dla obiektów budowlanych.
9. Elementy ogrodzeń i zieleni, chroniące obiekty budowlane.
10. Drogi i place technologiczne. Koszty z tego tytułu kwalifikuje się do wysokości nieprzekraczającej 20% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia. (Ograniczenie to nie dotyczy kompostowni płytowych do odpadów zielonych).
11. Zapłacony podatek od towarów i usług (VAT) wykazany w fakturach rozliczanych przez NFOŚiGW, jeżeli Beneficjentowi nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego lub ubiegania się o zwrot VAT.
12. Zbieranie, odzysk, w tym recykling, oraz unieszkodliwianie odpadów.