Racjonalna gospodarka odpadami Cześć 3)

Cześć 3) Modernizacja stacji demontażu pojazdów

Cel działania:

Realizacja zasad gospodarki odpadami, a w szczególności hierarchii sposobów postępowania z odpadami, poprzez:
− ustanowienie i utrzymanie powszechnych systemów selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
− utworzenie i utrzymanie w kraju zintegrowanej i wystarczającej sieci instalacji gospodarowania odpadami.

Nabór wniosków:

Nabór wniosków odbywa się w trybie ciągłym.

Forma dofinansowania:

Pożyczka

Typ beneficjentów:

Beneficjentem programu są przedsiębiorcy prowadzący stacje demontażu pojazdów.

Rodzaje przedsięwzięć

Rozbudowa lub modernizacja stacji demontażu pojazdów, w tym:
a) zakup maszyn i urządzeń związanych funkcjonalnie z procesem demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji;
b) zakup środków do transportu pojazdów wycofanych z eksploatacji lub odpadów wytworzonych w procesie demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji.

Intensywność dofinansowania

Do 75% kosztów kwalifikowanych, z uwzględnieniem przepisów dotyczących dopuszczalności pomocy publicznej.

Koszty kwalifikowane

1) Nabycie nieruchomości gruntowych, budynków i budowli niezbędnych dla osiągnięcia efektu ekologicznego. Koszty z tego tytułu kwalifikuje się do wysokości nieprzekraczającej 20% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia. Nie kwalifikuje się kosztów nabycia nieruchomości, na której zlokalizowana jest prowadzona przez Wnioskodawcę stacja demontażu pojazdów.
2) Przygotowanie terenu i zaplecza budowy oraz jego likwidacja,
3) Roboty budowlano-montażowe oraz demontażowe i rozbiórkowe (w zakresie niezbędnym dla osiągnięcia efektu ekologicznego),
4) Dostawy lub zakup niezbędnych dla osiągnięcia efektu ekologicznego oraz spełniających odpowiednie normy urządzeń i wyposażenia technologicznego, będących środkami trwałymi. W przypadku używanych urządzeń i wyposażenia technologicznego:
a) nie mogą być one starsze niż pięć lat, licząc pełne lata kalendarzowe od roku produkcji,
b) cena nie może przekraczać wartości rynkowej, jak też ceny nowych urządzeń lub wyposażenia o zbliżonych parametrach i funkcjonalnościach, co potwierdzać winna przedstawiona wycena rzeczoznawcy.
5) Montaż urządzeń, wyposażenia, sprzętu i aparatury.
6) Rozruch urządzeń i instalacji wraz z materiałami eksploatacyjnymi do jego przeprowadzenia.
7) Instalacje wewnętrzne, przyłącza do sieci zewnętrznych, instalacje oświetleniowe oraz kanalizacje deszczowe dla obiektów budowlanych.
8) Elementy ogrodzeń i zieleni, chroniące obiekty budowlane.
9) Drogi i place technologiczne. Koszty z tego tytułu kwalifikuje się do wysokości nieprzekraczającej 20% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia.
10) Oprogramowanie użytkowe do obsługi firm zajmujących się zbieraniem i demontażem pojazdów wycofanych z eksploatacji.
11) Zapłacony podatek od towarów i usług (VAT) wykazany w fakturach rozliczanych przez NFOŚiGW, jeżeli Beneficjentowi nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego lub ubiegania się o zwrot VAT.
12) Koszty usług niezbędnych do realizacji inwestycji, w tym koszty ekspertyz, nadzoru inwestorskiego, nadzoru autorskiego, inwestorstwa zastępczego.
13) Koszty szkoleń pracowników związanych z uruchomieniem przedsięwzięcia.

Wysokość dofinansowania nie może przekroczyć równowartości iloczynu kwoty 2000 zł i minimalnej liczby pojazdów wycofanych z eksploatacji, która będzie przyjmowana rocznie do stacji demontażu pojazdów celem demontażu po realizacji przedsięwzięcia.